Pintamateriaalit

Pintamateriaalit, niiden väritys ja kuviot ovat merkittävä osa katukuvaa, ja niiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota niin materiaalin kestävyyteen, ulkonäköön kuin soveltuvuuteen kyseiseen kohteeseen.

Pääsääntöisesti kiinteistöjen piha-alueiden rakentamista ohjaa kaavoituksen yhteydessä laaditut rakennustapaohjeet. Rakennustapaohjeissa mm. keskustan alueelle pysäköintipaikkojen ja kulkuväylien päällysteeksi suositellaan asfalttia tai betonikiveystä. Rakennusten seinien vierukset päällystetään luonnonkivillä, laatoituksella tai istutuksilla.

Kuten muussakin ympäristörakentamisessa, myös pinnoitteiden valinnassa tulee pyrkiä siihen, että julkinen ja yksityinen tila liittyvät toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. Sama rakentamisen taso tulee jatkua kautta linjan.

pintamateriaalit

Levin keskustassa pääasiallinen kävelyalueen pinnoite on betonikiveys.

pintamateriaalit2

Luonnonkivellä voidaan elävöittää betonikiveystä.

pintamateriaalit3

Lohkaverhous tuo mieleen tunturin
rakkakiven.

pintamateriaalit4

Suurina pintoina voidaan käyttää epäjärjestyksessä olevaa ainesta, vaikka kapeissa kaistaleissa järjestetty pinta näyttää siistimmältä. Kuvat: Taina Tuominen, FCG Oy

Luonnonkivi tukee paikallisuutta

Luonnonkiveä tulisi käyttää keskusta-alueella mahdollisuuksien mukaan pinnoitteena ja erilaisissa verhoiluissa kivettäviksi tarkoitetuilla alueilla ainakin pinnoitteen osana, reunakivissä. Luonnonkiveä suositellaan myös soveltuvin osin kalusteisiin tai niiden osiin.

Luonnonkiveä pyritään käyttämään pääasiassa lohkopintaisena, jolloin kiven luonne tulee paremmin esiin. Luonnonkivessä suositaan alueen tyypillisiä kivilaatuja, kuten paikallista graniittia, liusketta ja rakkaa. Myös kiven värissä suositaan paikallisia sävyjä.

Jalankululle tarkoitettujen pintojen tulee täyttää esteettömyyden vaatimukset. Sen sijaan välikaistat ja kapeat välialueet voidaan päällystää esim. luonnonkivilohkareilla. Pohjatyö tulee tällöin tehdä huolellisesti; pohjamaan päälle levitetään suodatinkangas ja tämän päälle murskepatja. Varsinainen päällystekerros tehdään murskepatjan päälle järjestettynä kerroksena.

Kivien kokoluokka määritellään ennakkoon, jotta lohkareverhouksesta tulee samanaikaisesti luonnollisen ja huolitellun näköinen. Kiviaines voi olla väriltään ”sekaväristä”, jolloin mikään väri ei tule erityisen vahvasti esiin tai yksiväristä niin, että samoilla alueilla käytetään yhtä kiven väriä. Yksiväriset kiviainekset erottuvat selkeästi toisistaan, joten esim. yhtenäiseksi miellettävä alueen osa on syytä päällystää samalla värillä huomioon ottamatta mahdollisia omistusrajoja.

Lohkaverhousten osalta on huomioita, että rakennusten näkyviin tarkoitetut sokkelit eivät saa peittyä. Järjestetty lohkarepinta voidaan asentaa maakosteaan betoniin, jolloin se on huolettomampi kunnossapitoa ajatellen.