Rakennusluvan hakeminen

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä rakentajan on syytä ottaa yhteyttä rakentamiskunnan tekniseen toimeen/kaavoitusosastoon ja selvittää kaavoitustilanne sekä millä edellytyksillä rakennushanketta voidaan valmistella. Rakennuslupahakemus jätetään Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle kunnanvirastoon.

Hakemuksessa tarvittavat asiakirjat

1. Rakennuslupahakemus yhtenä kappaleena huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Lataa rakennuslupahakemus.  (sivuilla www.suomi.fi, vastuuorganisaatio: Suomen Kuntaliitto)

2. Pääpiirustukset kahtena kopiosarjana taitettuna
– asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:200 (asemapiirroksia kolme sarjaa)
– pohjapiirros mittakaavassa 1:100 tai 1:50
– leikkauspiirros tai -piirrokset mittakaavassa 1:50
– julkisivupiirrokset mittakaavassa 1:100
– hormipiirros mittakaavassa 1:20 (jos hormi on)

3. Rakennushankeilmoitus (RH1) täytetään kaikista rakennuksista jotka ovat luvanvaraisia. Mikäli on useampia asuinhuoneistoja tai olemassa olevaan huoneistoon tehdään muutoksia, täytetään myös asuinhuoneistot lomake (RH2). Voit hakea lomakkeita ja ladata ne www.suomi.fi -sivuilta, vastuuorganisaatio: Maistraatit, Väestörekisterikeskus.

4. Naapurien kuuleminen. Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan hakijan tulee rakennuslupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Kuulemisen voi suorittaa hakija itse tai kunta tekee sen maksua vastaan. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta.

5. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta yhtenä kappaleena (ote lainhuutopöytäkirjasta, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta).

6. Jätevesien käsittelysuunnitelma kolmena kappaleena mikäli rakennetaan viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle jätevettä tuottava rakennus tai muutetaan viemärijärjestelmää siten, että jätevesien käsittelyn tehostaminen on tarpeen.

7. Selvitys lämmöneristysmääräysten mukaisten vaatimusten täyttymisestä (Energiataloudellinen selvitys)

8. Pientalojen, lomamökkien ja isompien rakennusten osalta rakenneleikkaus alapohjan, ulkoseinän ja yläpohjan osalta kahtena kappaleena mittakaavassa 1:20 – 1:10 selityksineen.

9. Ote asemakaavasta tai peruskartasta mittakaavassa 1:100 – 1:2000 (kunnan teknisestä toimistosta)

10. Mikäli poiketaan määräyksistä pitää hakemukseen liittää kopio Lapin ELY-keskuksen (rantarakentaminen/merkittävä poikkeaminen rakennusoikeudesta) tai kunnanhallituksen (muut poikkeamiset) myöntämästä poikkeamisluvasta.

11. Selvitys perustamisolosuhteista mikä on syytä vähäisessäkään määrin epäillä rakennuksen alla olevan maaperän kantavuutta. Rantavyöhykkeillä on syytä teettää aina pohjatutkimus myöhempien ongelmien välttämiseksi.

12. Rakennepiirustukset mikäli rakennukseen tulee mitoittamista vaativia kohteita (palkit, perustukset yms.) ja piirustuksia on olemassa jo lupaa haettaessa. Lupapäätöksessä määrätään toimittamaan tarpeen mukaan rakennepiirustuksia. Yleensäkin erityissuunnitelmien ja selvitysten toimittamisesta määrätään rakennuslupapäätöksessä siten kuin lupakäsittelyssä on katsottu tarpeelliseksi hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Useimmat piirustukset ovat kuitenkin tarpeen itse rakennustyön suorittamisessa, vaikka viranomaiset eivät niitä vaatisikaan.

Asiakirjoihin löytyy linkit myös Kittilän kunnan sivuilta, kohdasta www.kittila.fi/rakennuslupa.

Yleistä lupa-asiassa

Piirustusten tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 määräykset.

Rakennuslupa toimitetaan luvan hakijalle postiennakolla. Rakentajan tulee noudattaa rakennusluvassa hyväksyttyjä suunnitelmia. Jos muutoksia tehdään lupapiirroksiin, tulee ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Naapurien kuulemisen lisäksi on rakennuttajan tiedotettava vireillä olevasta rakennushankkeesta rakennuspaikalla siinä vaiheessa kun lupa-asia tulee vireille.

Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa ympäristölle tiedoksi ympäristössä tapahtuva muutos. Hakijan laatima tiedote on asetettava rakennuspaikalle kun lupahakemus on jätetty ja pidettävä paikallaan kunnes lupapäätös on saapunut postitse hakijalle.

Rakennusluvassa määrätään erikseen jos aloituskokous on pidettävä. Aloituskokouksen järjestämisestä vastaa luvan hakija tai vastaava työnjohtaja. Aloituskokous voidaan pitää rakennuspaikalla tai rakennusvalvontatoimistossa. Aloituskokous pidetään ennen kuin rakennustöitä on aloitettu, kaivutöitä tontilla voidaan kuitenkin ennen kokousta suorittaa. Kokouksessa on oltava vähintään läsnä hakija, vastaava työnjohtaja ja rakennustarkastaja; tarvittaessa pääsuunnittelija ja rakennustyön suorittaja.