Toteuttamisen ohjeistus

Kittilässä ja Levin keskustassa rakentajina toimivat sekä kunta että yksityisen tontinomistajat.

Kiinteistöissä toimivat mainostavat toimintaansa katutilassa. Rakentajat ja toimijat suunnittelevat ja toteuttavat oman alueensa toimenpiteitä. Keskustelua ja yhteistyötä on hyvä pitää yllä. Luvanvaraisissa toimenpiteissä yhteistyö on usein välttämätöntä.

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeessa on laadittu Levin ydinkeskustan kehittämissuunnitelmia. Niissä määritellään keskustan katutilojen omaleimainen tyyli ja laatutaso. Kittilän kunta on sitoutunut noudattamaan tämän laatukäsikirjan suosituksia ja opastamaan suositusten mukaisessa toiminnassa myös yksityisiä tahoja.

 • Kiinteistönomistajat ovat rakennusjärjestyksen mukaisesti velvollisia hankkimaan luvan seuraaville kyläkuvaan vaikuttaville hankkeille:
 • Aita
 • Piha-alueen järjestelyt
 • Muut kylä- ja ympäristökuvaan pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt
 • puun kaataminen
 • jätekatoksen (kooltaan yli 10m2) rakentaminen
 • ulkoterassien rakentaminen

toteuttamisen_ohjeistus

Kuva-AV-lappi

Rakennusjärjestys ohjaa

Rakennusjärjestyksessä ohjeistetaan rakentajia ja kiinteistönomistajia ja –käyttäjiä seuraavasti:

 • Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä.
 • Ranta-alueille, avoimeen maastoon tai tunturialueille rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Ranta-alueilla rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.
 • Rakennukset ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa.
 • Maisemallisesti arvokkaat puut ja luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana. Rakentaja voidaan edellyttää laatimaan suojaussuunnitelma. Työmaa ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille, eikä vahinkoa yleisille alueille tai kunnallistekniikalle.
 • Kun rakennetaan jo olemassa olevien rakennusten yhteyteen, rakentamisen on sopeuduttava aiemmin noudatettuun rakennustapaan ja oltava yhdenmukaista sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien ja värityksen puolesta. Rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus.
 • Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa piha-maasta tai alueesta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaksi. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan.
 • Rakennusten äänieristys on järjestettävä rakennusteknisesti siten, ettei melu ylitä ohjearvoja.
 • Sotketut rakennusten julkisivut tulee siistiä niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.
 • Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, jätesäiliöiden ja katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita.
 • Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aidat on tehtävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa liikenteelle. Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön.
 • Pihamaan korkeusasema tulee sopeutua ympäristön korkeusasemiin.
 • Katu-, tori- tai muulle vastaavalle alueelle ei saa sijoittaa siirrettäviä mainoksia, jos ne vaarantavat jalankulkijoiden turvallisuuden tai haittaavat kadun käyttöä ja kunnossapitoa. Ulkotilamainoksien koko, rakenne ja ulkoasu tulee olla ympäristöön sopiva.
 • Myyntitelttoja ja rakennelmia saa sijoittaa vain asemakaavan mukaisille torialueille, joille on vahvistetut torisäännöt.

Tarkemmat ohjeet löydät Kittilän rakennusjärjestyssäännöstä.

Sellaiset piha-alueet, jotka ovat yhteydessä katualueeseen, tulisi erityisesti sovittaa yhdenmukaisiksi ja ympäröivään julkiseen tilaan yhteen sopiviksi esimerkiksi istutus- ja kaluste- ja materiaalivalinnoilla. Piha-alueet kannattaa suunnitella ammattilaisen avulla.