Aidat ja aitaukset

Aidat ja aitaukset kuuluvat Kittilän kunnan rakennusjärjestyssäännön ohjeistuksen piiriin, ja ne on toteutettava ohjeistuksen mukaan.

Asemakaava-alueilla ja suunnittelutarvealueilla aidan (rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai kadun reunusmuuri) rakentamiselle on haettava toimenpidelupa, haja-asutusalueilla siitä on tehtävä ilmoitus.

Säännössä todetaan lisäksi aidoista mm. seuraavaa:

  • Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön.
  • Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle.
  • Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle.
  • Tontin tai rakennuspaikan haltija vastaa aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta – jos aita on kahden tontin tai rakennuspaikkojen välillä, aidan tekeminen ja kunnossapito on kummankin osapuolen vastuulla, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole eritystä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen.

Levin keskustassa ja muuallakin aidat ovat tarpeen pääasiassa siellä, missä yksityinen alue halutaan selkeästi erottaa julkisesta alueesta ja estää liikkuminen alueen poikki.

Aitojen materiaalina ja muotona tulee pyrkiä käyttämään vastaavia elementtejä ja värejä, joita kyseisen kiinteistön rakennuksissa on käytetty. Tällöin aidat muodostavat osan kiinteistön julkisivua ja ilmettä.

Aitasuosituksia Levin ydinkeskustaan

Levin ydinkeskustassa tontit on aidattava kävelykatuosuuksien kadun puoleisella osuudella rakentamistapaohjeiden mukaisesti (ks. asemakaavamääräys). Lisäksi tontit suositellaan aidattavaksi kadun puolelta rakennusten välillä, tarvittaessa portilla varustettuna.Aidoiksi keskustan rakentamistapaohjeissa suositellaan 140-160 cm korkeaa puurakenteista aitaa.

Aidan on ulkoasultaan noudatettava lähialueella jo toteutettuja aitatyyppejä katukuvan yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi.

Nykyisin keskustassa yksityisen ja julkisen tilan erottamiseen on käytetty suhteellisen umpinaista puurakenteista aitaa, joka on sekä rakenteeltaan että väritykseltään samaa maailmaa viereisten rakennusten kanssa.

Esimerkki Levin kävelykadun aidasta. Kuva: Taina Tuominen, FCG Oy.

Hyvä vaihtoehto kevyemmästä aitamallista Leville on esimerkiksi Hags Cityform aita putkella tai vastaava tuote. Putkiaitaa käytetään esimerkiksi rajaamaan kevyen liikenteen reittejä ja kulkuyhteyksiä.

Suositeltavia aitatyyppejä Leviltä

Aita vahvistaa katutilan muodostumista. Kuva: Taina Tuominen, FCG Oy.

Portti täydentää aitauksen. Kuva: Taina Tuominen FCG Oy.

Aitaaminen on paikoin pakollista

Levillä aitaaminen on joissain paikoin suositeltavaa, joissain pakollista. Alla olevasta kartasta selviävät keskustan aitausmääräysten ja -ohjeistusten kohteet.

Levin keskustassa aitaaminen on joissain kohteissa pakollista ja siitä on säädetty rakennusmääräyksissä. Kuva Taina Tuominen, FCG Oy.