Hankinnat kestävän kehityksen ja innovaatioiden lähteenä

Kuntapäättäjien on tärkeää tiedostaa julkisten hankintojen strateginen ulottuvuus. Tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankinta lukeutuu kunnalliseen taloudenpitoon ja kunnan jokapäiväiseen toimintaan. Hankinnoilla on tämän lisäksi saavutettavissa kuitenkin myös paljon enemmän.

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista tulisi olla innovatiivisia. Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja yli 35 miljardilla eurolla (16 prosenttia bruttokansantuotteesta), joten toteutuessaan tavoitteella on suurta taloudellista merkitystä.

Monilla aloilla julkisen sektorin tekemät hankinnat ovat merkittävä markkinoiden toimintaan vaikuttava tekijä. Julkinen sektori voi luoda kysyntää innovaatioille ja siten innostaa yrityksiä kehittämään uutta. Samalla voidaan parantaa julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta. Julkisten palveluiden parantamisen lisäksi innovatiiviset julkiset hankinnat tarjoavat yrityksille ympäristön uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Yritykset saavat tärkeitä referenssejä, joiden avulla kasvu ja pääsy vaikkapa kansainvälisille markkinoille helpottuvat ja nopeutuvat.

Innovaatioiden hankinnan tuominen osaksi arkipäivää edellyttää kunnilta uudenlaista osaamista ja toimintatapoja. Yritysten näkökulmasta kuntien hankinnat ovat elinkeinopolitiikan strateginen työkalu, mikä luo paineita kehittää kuntien hankintaosaamista ja hankintapolitiikkaa.

Innovatiivisen hankinnan tuottamat hyödyt eri osapuolille on tiivistetty alla olevassa kuvassa:

Innovatiiviselle hankinnalle on löydettävissä monta erilaista käypää määritelmää. Seuraavassa on kuvattu kolme keskeisintä, eri määritelmät yhdistävää innovatiivisen hankinnan piirrettä:

 

  • Hankinnat, joissa kohteena on uusi tuote tai palvelu, sopimuskauden kuluessa kehitetään uutta tuotetta tai palvelua, hankinta on toteutettu uudella tavalla tai hankittava palvelu on toteutettu uudenlaisella yhteistyömallilla.
  • Innovatiivinen julkinen hankinta on uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun hankinta, joka parantaa julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta.
  • Hankintaprosessi, jossa suurin panostus kohdistuu hankinnan suunnitteluun ja vuoropuheluun toimittajaehdokkaiden kanssa.

 

Kuntapäättäjät ovat avainasemassa innovatiivisten hankintojen toteutumisessa. Innovatiiviset hankinnat ovat usein tavanomaista hankintaa vaativimpia kilpailuttaa ja niiden toteuttaminen edellyttää riittävää aikaa ja monipuolista osaamista. Siksi innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen on varmistettava riittävät ja asianmukaiset resurssit.

Tärkeä edellytys innovatiivisten hankintojen toteuttamiselle on myös ”vihreän valon” näyttäminen kuntapäättäjiltä: kunnan tahtotilana on oltava innovatiivisuuden tavoittelu, jotta innovatiivisia hankintoja toteutuisi myös käytännössä. Kuten aiemmin on todettu, kunnan tahtotilan täytyy heijastua hankintatoimea ohjaavassa hankintastrategiassa ja myös hankintaohjeissa.

Innovatiivisuuden lisäksi julkisilla hankinnoilla on erinomainen potentiaali toimia kestävän kehityksen lähteenä. Parhaimmillaan kestävät hankinnat tuottavat myönteisiä ympäristövaikutuksia, minkä lisäksi niillä voidaan säästää myös rahaa.

Kestävillä hankinnoilla voidaan esimerkiksi vähentää energian- ja vedenkulutusta sekä edistää uusiomateriaalien käyttöä ja kierrätystä. Kustannussäästöjä voi saavuttaa monissa eri tuote- ja palveluryhmissä. Tämä koskee etenkin hankintaprosesseja, joissa otetaan huomioon hankinnan koko elinkaarikustannus eikä vain tuotteen, rakennusurakan tai palvelun hankintahintaa. Linjaukset kestävistä hankinnoista tulee niin ikään sisällyttää hankintastrategiaan.

 

Innovatiiviset hankinnat pienissä kunnissa

Haluatko lisätietoa innovatiivisista hankinnoista erityisesti pienten kuntien näkökulmasta? Tutustu Kestävät hankinnat -hankkeessa toteutettuun selvityseen! Selvitys tukee pieniä kuntia silloin, kun on tehtävä päätös haastavamman innovatiivisen hankintamenettelyn käytöstä. Lataa tästä selvitys liitteineen:

Innovatiiviset hankinnat pienissä kunnissa

Innovatiivisen hankinnan arviointitaulukko ja tarkistuslista

Tiivistelmä: Innovatiiviset hankinnat pienissa kunnissa