Julkiset hankinnat – mistä on kyse ja miten yritykseni voi hyötyä kilpailutuksista?

Hankintalaki velvoittaa mm. valtion viranomaiset ja kuntien viranomaiset (eli hankintayksiköt) kilpailuttamaan tietyn suuruiset hankintansa avoimesti hankintalain sääntöjä noudattaen. Hankintalain velvoitteet koskevat erilaisten tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden kilpailuttamista. Hankintalaki edellyttää, että hankintayksiköt järjestävät tarjouskilpailut hankintalain periaatteiden mukaisesti eli syrjimättömästi, tasapuolisesti, avoimesti ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Julkisten hankintojen vuosittainen arvo Suomessa on kymmeniä miljardeja euroja vuosittain. Hankintojen myötä syntyvä huomattava ostovolyymi tarkoittaa otollisia liiketoimintamahdollisuuksia yrityssektorille. Onnistuneen tarjouksen laatiminen voi johtaa yrityksen tulevaisuuden kannalta merkittäviin tuloihin ja asiakasreferensseihin. Siksi yrityksen kannattaa olla valppaana ja seurata hankintamarkkinoita aktiivisesti.

Tarjoajan näkökulmasta julkisen hankinnan prosessi näyttää pääpiirteissään seuraavalta:

Jokaista em. vaihetta käsitellään tämän oppaan seuraavissa luvuissa. Katkoviivoilla kuvatut vaiheet eivät ole välttämättömiä yrityksen kannalta.

Tarjoajan on hyvä ymmärtää, että hankintalain soveltamisen edellytyksenä on hankintalaissa säädettyjen kilpailuttamisen kynnysarvon ylittyminen. Jos hankinta ei ylitä arvoltaan kynnysarvoa, on kyseessä pienhankinta, jota ei tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaisesti.  Hankintayksikön pitää kuitenkin pienhankinnoissakin menetellä tarjoajia kohtaan tasapuolisesti, syrjimättömästi ja avoimesti, ja ottaa huomioon suhteellisuuden periaate.

Seuraa hankintoja!

Hankintalain mukaan hankintayksikön on julkaistava hankinnastaan ns. hankintailmoitus silloin, kun hankintalaissa asetetut kilpailuttamisen kynnysarvot ylittyvät. Hankintailmoitukset julkaistaan HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi).
Julkisista hankinnoista kiinnostuneen yrityksen kannattaakin seurata aktiivisesti HILMAA. HILMA:ssa julkaistaan hankintailmoitus kaikista kilpailuttamisen kynnysarvot ylittävistä hankinnoista. HILMA:ssa on erilaisia hakutoimintoja, joilla yritys voi etsiä tietynlaisia hankintailmoituksia omaa toimialaansa koskien

Yritykset voivat käyttää hankintojen seuraamiseen myös Credita-palvelua (www.julkisethankinnat.fi), jossa on HILMAA monipuolisemmat toiminnallisuudet hankintailmoitusten etsimiseen. Credita-palvelusta voi seurata kotimaisten hankintailmoitusten lisäksi hankintailmoituksia koko Euroopan tasolla. Credita-palvelu on maksullinen.