Miten voin valittaa markkinaoikeuteen ja mitä hyötyä siitä on?

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee muun muassa julkisiin hankintoihin liittyviä asioita. Hankinta-asioita ei käsitellä muissa tuomioistuimessa, joten hankinnasta ei voi valittaa esimerkiksi käräjäoikeuteen.

Valitus markkinaoikeuteen on oikaisuvaatimuksen tekemiselle rinnakkainen tapa hakea muutosta hankintapäätökseen tai muuhun hankinnassa tehtyyn ratkaisuun. Valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Jos tarjoaja tekee valituksen markkinaoikeuteen, on asiasta ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus on tehty markkinaoikeudelle.

Menestyvä valitus markkinaoikeuteen voi tuoda tarjoajalle ”uuden mahdollisuuden” kilpailutuksen suhteen. Jos tarjoaja on esimerkiksi suljettu virheellisesti pois tarjouskilpailusta, voi valitus johtaa siihen, että virheellinen poissulkeminen kumotaan ja tarjoaja pääsee takaisin mukaan kilpailutukseen. Markkinaoikeus voi määrätä myös erilaisia seuraamuksia, vaikka hankintayksikkö olisi jo allekirjoittanut hankintasopimuksen. Ks. lista Markkinaoikeuden määräämät seuraamukset.