Hankintaoikaisuvaatimuksen tekeminen

Tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan on mahdollista hakea muutosta hankintapäätökseen tekemällä hankintaoikaisuvaatimus hankintayksikölle.

Oikaisuvaatimuksessa on käytännössä kyse siitä, että tarjoaja vaatii hankintayksikköä korjaamaan hankintamenettelyssä tehdyn virheen. Tarjoaja voi oikaisuvaatimuksella esimerkiksi vaatia, että hankintayksikkö korjaisi tarjousten vertailussa tehdyn pisteytysvirheen.

Mahdollisessa oikaisuvaatimuksessa tulee sisällyttää ainakin seuraavat asiat:

  • oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot;
  • hankinta, jota vaatimus koskee;
  • seikat, joihin vaaditaan muutosta ja perustelut vaatimuksille; ja
  • vaatimuksen tueksi esitettävät mahdolliset todisteet ja asiakirjat

Kun tarjoaja on esittänyt oikaisuvaatimuksen hankintayksikölle, on hankintayksikön käsiteltävä oikaisuvaatimus. Hankintayksikön tulee antaa kirjallinen vastaus perusteluineen oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimuksen käsittelylle ei ole säädetty määräaikoja hankintalaissa, mutta lähtökohtana on mahdollisimman ripeä ratkaisu. Hankintayksikön on myös ilmoitettava oikaisuvaatimuksen vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Tarjoajan on tärkeää muistaa, että hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Lisäksi tarjoajan on erittäin tärkeää muistaa, ettei hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa tarjoajalla on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoajan on siis samassa 14 päivän määräajan kuluessa tehtävä oikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollinen valitus markkinaoikeuteen: oikaisuvaatimuksen tekemiselle ja markkinaoikeusvalitukselle ei ole omia erillisiä muutoksenhakuaikoja!