Mikä Hankintaopas?

Hankintaopas on perusopas julkisten hankintojen maailmaan, ja kattaa hankintojen kolme eri näkökulmaa: hankkija, tarjoaja sekä kuntapäättäjä. Hankintaoppaassa ohjataan tiiviin sisällön lisäksi lukija syvempään tietoon esimerkkien ja linkkien avulla. Hankintaoppaan sisällön on tuottanut PTCServices Oy, tilaajana Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke.

Hankintaoppaan toteutuksessa osittain hyödynnetty jo aiemmin EU-rahoituksella toteutettua Tule hyvä hankinta –opasta, joka toteutettiin osana Inno Seinäjoki Oy:n koordinoimaa Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä -hanketta.

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on osa kunnan jokapäiväisiä tehtäviä. Hankintoja tehdään osana kunnan taloudenpitoa ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä.

Hankinnat voivat olla kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää ostotoimintaa. Oikeanlaisella strategisella otteella hankinnoista saadaan parhaimmillaan hyötyjä aluetaloudelle ja paikallisille yrityksille. Fiksu hankintayksikkö osaa myös varmistaa hankintojen laadun, kuunnella palvelujen loppukäyttäjiä ja toteuttaa hankinta- ja kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita innovatiivisten hankintojen kautta. Kaikki tämä vaatii kuitenkin uskallusta, tahtotilaa ja sopivaa suhtautumista hankintoihin.

Tutustu uuteen hankintaoppaaseen, jossa annetaan parhaat vinkit kunnan hankintatoimen kehittämiseen ja uusien askelten ottamiseen hankinnoissa!

 

Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja yli 35 miljardilla eurolla. Hankintayksikön vastuulla on toteuttaa hankinnat mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi hankinnoissa tulee ottaa huomioon olemassa olevat kilpailuolosuhteet sekä ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat.

Hankinnan tuloksellinen läpivienti vaatii hankintayksiköltä hankintalain soveltamisen lisäksi taitoa mitoittaa ja muodostaa tapauskohtaisesti aina tarkoituksenmukainen hankinnan kohde sekä ottaa huomioon alalla vallitseva markkinatilanne. Hankintalain mukainen kilpailuttaminen vaatii hankintayksiköltä huomattavasti resursseja ja aikaa. Sama koskee isompia pienhankintoja. Useissa hankintayksiköissä hankinnat myös tehdään muiden työtehtävien ohella, jolloin rutiinia kilpailutusten läpiviemiseen ei synny. Uuteen hankintatoimen oppaaseen on koottu julkisten hankintojen läpiviennin kannalta keskeisimmät asiat yksinkertaisesti ja havainnollistaen.

Opas on suunnattu erityisesti hankintatoimen edustajille, jotka tekevät julkisia hankintoja muiden töiden ohella.

Tiesitkö, että Suomessa julkinen sektori ostaa vuosittain kymmenillä miljardeilla tavaraa, palveluja ja rakennusurakoita markkinoilta? Julkisen sektorin on toteutettava hankintansa avoimesti ja tasapuolisesti, mikä merkitsee sitä, että juuri sinun yritykselläsi voi olla mahdollisuus tehdä tarjouksia kilpailutuksissa. Yhdenkin tarjouskilpailun voitto voi tarkoittaa huomattavaa liiketoiminnan kasvua ja tärkeitä asiakasreferenssejä.

Kilpailutukseen osallistumisessa ja tarjouksen tekemisessä on kuitenkin tietyt pelisäännöt, jotka tarjouksen jättämistä harkitsevan tarjoajan kannattaa ehdottomasti tuntea. Näiden sääntöjen tunteminen vähentää virheiden riskiä tarjouksen tekemisessä ja parantaa onnistumisen mahdollisuutta tarjouskilpailussa. Tarjoajan kannalta olennaisimmat ohjeet on nyt koottu uuteen oppaaseen, joka tiivistää tarjoamisen kulmakivet yhdessä selkeässä paketissa.

Opas on suunnattu erityisesti sellaisille tarjoajille, joilla on entuudestaan vain vähän tietoa julkisista hankinnoista ja tarjouksen tekemisestä.

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrki tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat ja edistämään kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Sodankylän ja Kittilän alueella toimivat yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, esimerkiksi paikalliset tuottajat, kaupat sekä muut yritykset. Toisena kohderyhmänä olivat Sodankylän ja Kittilän kuntien ostotoiminnasta vastaavat viran- ja toimenhaltijat sekä kuntien päätöksentekoelimet. Välillisesti kohderyhmänä ovat myös alueen asukkaat sekä yritykset koko Pohjois-Suomessa.

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke sai EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen oli Lapin liitto. Hanketta toteuttivat Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.1.2016-31.12.2018.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/