Tarjousten täsmentäminen ja poissulkeminen

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen, jotta se voidaan ottaa mukaan tarjousten vertailuun. Tarjouksessa olevan tuotteen tai palvelun tulee täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset, joiden lisäksi tarjoajan on tullut liittää tarjouspyynnössä edellytetyt muut tiedot.

Kuitenkin hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjoustaan puutteellisilta osin. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa, mikäli tarjouksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat kokonaan.

Hankintayksikön on aina arvioitava tarjousten täsmentämistä harkitessaan, että vaarantaako täsmentäminen tai sen pois jättäminen tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Tarjouksen täsmentäminen tulee aina erottaa tarjouksen parantamisesta, jolloin tarjoaja lisää esimerkiksi puuttuvan hintatiedon jälkikäteen tarjoukseensa. Tarjouksen parantaminen on aina kiellettyä.

Seuraava kuva havainnollistaa tarjouksen virheellisyyden arviointia: