Hankintailmoituksen tekemisen ABC

EU-hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistaan EU:n laajuisesti, jolloin hankintailmoitus tavoittaa Euroopan unionin jäsenmaissa toimivat yritykset. Hankintailmoitus on vakiomuotoinen ja sen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mikä ihmeen CPV-koodi?

Common Procurement Vocabularity (CPV) eli yhteistä hankintanimikkeistöä käytetään kuvaamaan hankinnan kohdetta. Hankintayksikön tulee käyttää aina EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa CPV-koodeja. CPV-koodit mahdollistavat mm. hakupalvelujen käytön, jotka helpottavat tarjoajia, kun he etsivät heidän alaansa koskevia tarjouspyyntöjä. Komission sivuilla on lueteltu käytettävät CPV-koodit.

Määräaikojen laskeminen

Tarjousten jättöä koskevista määräajoista on säännelty tarkasti ainoastaan EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta. Pienhankintojen sekä kansallisten hankintojen osalta hankintayksikkö arvioi itsenäisesti tarjousten jättöä koskevat määräajat, mutta niiden tulee olla kohtuullisia tarjoajien kannalta.

EU-hankintojen määräajat tilanteissa, jolloin sekä hankintailmoitus että tarjousasiakirjat ovat tarjoajien saatavilla sähköisesti (esim. hankintailmoitus ja tarjousasiakirjat on julkaistu sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä):

  • Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat): 30 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä lukien
  • Rajoitettu menettely: 25 päivää tarjouspyynnön lähettämispäivästä lukien
  • Ennakkoilmoituksen avulla hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksessa edelletyillä tiedoilla olevan ilmoituksen, jossa hankintayksikkö ilmoittaa ennakkoon tulevasta hankinnasta. Ennakkoilmoituksen julkaisu lyhentää määräaikoja seuraavasti:
    • Avoin menettely: 15 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä lukien.
    • Rajoitettu menettely: 10 päivää tarjouspyynnön lähettämispäivästä lukien
    • Huomioi, että ennakkoilmoitus tulee julkaista viimeistään 35 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä.
  • EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tulee aina tehdä vakiomuotoinen jälki-ilmoitus, kun hankinnasta on tehty sopimus, tai kun hankinta on keskeytetty, tai kun hankinnasta on julkaistu ainoastaan ennakkoilmoitus eikä ollenkaan hankintailmoitusta. Jälki-ilmoitus tulee lähettää 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä.