Hankintasanastoa

Tältä sivulta löydät hankintoihin liittyviä termejä selitetynä.

Avoin menettely on hankintamenettely, jossa ilmoituksen julkaisemisen jälkeen kaikilla toimittajilla on oikeus saada tarjouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjous. Hankintayksikkö voi hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen lähettää lisäksi tarjouspyynnön suoraan soveliaaksi katsomilleen toimittajille.

CPV-koodit on yhteinen hankintasanasto (Common Procurement Vocabulary), jota käytetään hankintailmoituksessa yksilöitäessä hankinnan kohdetta. CPV-koodit sisältävät 6 000 eri nimikettä 9 numeron tarkkuudella. CPV:n nimikkeiden avulla potentiaaliset tavara- ja palvelualojen toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista.

Ennakkoilmoitus on hankintailmoitusta edeltävä ilmoitus, jolla voidaan ilmoittaa ennakkoon tulevasta EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta sekä hankinnan arvioidusta alkamisajankohdasta. Ennakkoilmoituksen tekeminen ei ole pakollista.

Erityisalojen hankinta on vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden tekemä hankinta, johon sovelletaan erityisalojen hankintalakia

EU-kynnysarvo on EY säädetty tietty euromäärä, jonka ylittävissä hankinnoissa on noudatettava tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapoja kuin EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.

Hankinnan kokonaisarvo on tarjouspyynnöllä kilpailutettavien tavaroiden tai palveluiden tai urakan yhteenlaskettu arvonlisäveroton kokonaisarvo. Toistaiseksi voimassa olevan hankintasopimuksen kokonaisarvoa määrättäessä arvoksi määritellään kuitenkin maksut 48 kk:n ajalta. Hankinnan kokonaisarvoon luetaan mukaan optiot ja muut vastaavat pidennysehdot

Hankintasopimus on hankintapäätöksen jälkeen tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus, joka on tehty yhden tai useamman tarjoajan ja yhden tai useamman hankintayksikön välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

Hankintayksikkö on toimija, joka on velvollinen noudattamaan hankinnoissaan hankintalakia. Hankintayksiköitä ovat valtio ja kunnat toimielimineen, kuntayhtymät ja muut ylikunnalliset toimielimet, evankelisluterilainen kirkko seurakuntineen, sekä ortodoksinen kirkko. Lisäksi hankintayksiköitä ovat muut julkisoikeudelliset laitokset tietyin edellytyksin, esimerkiksi kunnalliset osakeyhtiöt. Mikä tahansa hankinnan tekijä on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltakin edellä mainitulta hankintayksiköltä.

Kansallinen kynnysarvo on hankintalaissa määritelty hankintalain noudattamisen alaraja. Erityyppisille hankinnoille on määritelty hankinnan luonteen mukaisesti erikokoiset kynnysarvot

Kilpailuttamisvelvollisuus on hankintalaissa määritetty hankintayksikön velvollisuus. Hankintayksikön on käytettävä hankinnoissaan hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet noudattamalla hankintalaissa säädettyjä menettelytapoja.

Kokonaistaloudellinen edullisuus on ainoa mahdollinen tarjouksen valintaperuste. Kokonaistaloudellinen edullisuus voi kuitenkin perustua halvimpaan hintaa, edullisimpiin kustannuksiin tai parhaaseen hinta-laatu -suhteeseen.

Liite E on hankintalain liite, jossa on listattu CPV-koodien perusteella sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palveluhankinnat, joiden kilpailuttamisessa noudatetaan hankintalain luvun 12 säännöksiä.

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee hakemuksen perusteella hankinta-asioita, jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti, jos kansallinen kynnysarvo ylittyy.

 

Puitejärjestely on yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välinen sopimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Puitejärjestelyn enimmäispituus on lähtökohtaisesti 4 vuotta.

Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja johon toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö valitsee objektiivisin perustein osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta ne toimittajat, joille tarjouspyyntö lähetetään. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyynnön pitää kuitenkin olla jo hankintailmoituksen liitteenä.

Suorahankinta on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö hankintailmoitusta julkaisematta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai useamman toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Suunnittelukilpailu on menettely, jolla hankintayksikkö voi hankkia esimerkiksi kaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun tai tietojenkäsittelyyn suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee kilpailulla. Kilpailussa voidaan antaa palkintoja.

Tarjoaja on toimittaja, joka on jättänyt hankintayksikölle tarjouksen julkisessa hankinnassa.

TED-tietokanta (Tenders Electronic Daily) on Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan (S-sarja) internetversio, joka sisältää kaikki EU:n virallisen lehden täydennysosassa julkaistut hankintailmoitukset. Ilmoitusten perustiedot on käännetty suomeksi. ted.europa.eu

Toimittaja on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai julkinen taho tai näiden ryhmittymä, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita, palveluja tai rakennustyötä tai rakennusurakoita.

Vertailuperuste on tarjousten vertailussa käytettävä, valintapäätöksen tekoon vaikuttava tuotteen tai palvelun objektiivisesti arvioitavissa oleva ominaisuus. Hankintayksikkö valitsee itse vertailuperusteet, joiden avulla se valitsee tarjouksista parhaimman. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, niiden on oltava syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Hinta on yksi julkisen hankinnan vertailuperuste. Vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa.