Milloin hankinta pitää kilpailuttaa?

Edellytys hankintalain soveltamiselle on, että hankinnan arvo ylittää hankintalaissa määritellyt kilpailuttamisen kynnysarvot. Kun kilpailuttamisen kynnysarvo ylittyy ja kun ostajan on hankintalain mukainen hankintayksikkö, on hankinta kilpailutettava hankintalain säännösten mukaisesti.

Hankinta voi olla arvonsa puolesta ns. kansallinen hankinta tai EU-hankinta. Kilpailuttamisen ”ensimmäinen” kynnysarvo on kansallinen kynnysarvo. Sen ylittyessä hankinta on kilpailutettava hankintalain kansallisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Toinen kynnysarvo on ”EU-kynnysarvo”. Jos hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon, on hankinta kilpailutettava niiden sääntöjen mukaan, joita EU-hankinnoille on asetettu hankintalainsäädännössä.

Jos kilpailuttamisen kynnysarvo ei ylity, on kyseessä ns. ”pienhankinta”. Hankintalain säännökset eivät koske pienhankintojen kilpailuttamista. Silti myös pienhankinnoissa on huomioitava hankintalain periaatteet avoimuudesta, suhteellisuudesta, tasapuolisuudesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Lisäksi suositeltavaa on, että hankintayksiköllä on omat ohjeet pienhankintojen kilpailuttamiseen.

On olennaista ymmärtää, että pienhankintojen toteuttamisella sekä sitä myötä niitä koskevilla ohjeistuksilla ja strategisilla linjauksilla voi olla huomattavia vaikutuksia aluetalouteen ja elinvoimaisuuteen. Usein pienhankinnat ovat keskeisiä nimenomaan paikallisille pk-yrityksille ja niiden toiminnalle. Siksi myös pienhankinnat kilpailuttamisesta on suositeltavaa antaa strategiset linjaukset, jotta useammalla yrityksellä on aidosti mahdollisuus tavoitella hankintasopimusta.