Kuka voi valittaa hankintapäätöksestä ja miten se tapahtuu?

Muutoksenhakuun oikeutettuja ovat ne, joita asia koskee. Tavanomaisesti muutosta hakee tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja.

Muutoksenhakuun oikeutetulla on kaksi tapaa muutoksenhakuun:

  1. Hankintaoikaisuvaatimus
  2. Valitus markkinaoikeuteen

Hankintaoikaisuvaatimuksella tarjoaja tai ehdokas osoittaa hankintayksikölle sen toimineen hankintasäännösten vastaisesti ja vaatii hankintayksikköä oikaisemaan tekemänsä päätöksen. Hankintaoikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta tehdä hankintaoikaisua tarjoajan tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen pohjalta.

Lisäksi hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen omasta aloitteestaan. Tällöin hankintayksikön tulee tehdä hankintaoikaisu 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintaoikaisua koskevan päätöksen muutoksenhakuaika on sama kuin markkinaoikeudelle tehtävällä valituksella.

Valitus markkinaoikeuteen on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Mikäli hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen, muutoksenhakuaika on kuusi kuukautta.

EU-hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. EU-kynnysarvot ylittänyttä suorahankintaa koskeva valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa suorahankintaa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Valituksen tultua vireille markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Huomionarvoista on myös, että muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai sen käsittelyä. Useasti tarjoaja tekee sekä hankintaoikaisuvaatimuksen hankintayksikölle että valituksen markkinaoikeuteen samanaikaisesti, sillä hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa tarjoajalla on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Muutoksenhakua koskeva asia alkaa usein siten, että tarjoaja pyytää hankintayksiköltä muiden tarjoajaien tarjouksia niiltä osin kuin ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Hankintayksikön tuleekin huomioida tällöin laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), jossa on säännelty hankinta-asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta. Tarjoajan liikesalaisuutta ei saa ilmoittaa toiselle tarjoajalle.