Entä, jos tarjouspyyntö vaikuttaa kohtuuttomalta tai syrjivältä?

Missä menee raja syrjivälle vaatimukselle?

Hankintayksikön on noudatettava tarjouspyynnön laadinnassa hankintalain periaatteita ja säännöksiä. Hankintalain periaatteiden mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mm. soveltuvuusvaatimukset, hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset sekä tarjousten vertailuperusteet on määritettävä syrjimättömästi eikä niillä saa tarkoituksellisesti suosia tiettyä tarjoajaa.

Tarjoajan on kuitenkin olennaista ymmärtää, että hankintayksiköllä on oikeus muotoilla erilaiset vaatimukset, ehdot ja vertailuperusteet omien tarpeidensa mukaisesti. Hankintalaki ei edellytä, että hankintayksikkö ”sovittaa” vaatimuksiaan kaikille yrityksille sopivaksi, vaan hankintayksikkö saa asettaa tiukkojakin vaatimuksia, jos ne ovat tarpeellisia hankinnan kohteen ja tarpeen kannalta. Tätä periaatetta kuvaa hyvin oikeuskäytännössä vakiintuneesti käytetty linjaus: ”tarjouspyynnön vaatimusta ei välttämättä ole pidettävä syrjivänä vain siitä syystä, että alalla on Suomessa tai kansainvälisesti vain yksi tai muutama vaatimuksen täyttämiseen kykenevä tarjoaja”. Em. periaate ilmentää sitä, että hankintayksikkö saa asetta tarpeidensa mukaisia vaatimuksia, vaikka se rajaisikin tietyt tarjoajat pois potentiaalisten tarjoajien joukosta.

Vaikka hankintayksiköllä on oikeus laatia vaatimukset ja ehdot tarpeidensa mukaisesti, ei hankintayksikkö saa ylimitoittaa vaatimuksiaan. Tämä tarkoittaa siitä, että vaatimusten tulee olla kohtuullisia hankinnan kohteen kannalta. Esimerkiksi yritystä koskeva soveltuvuusvaatimukset täytyy mitoittaa siten, että ovat kohtuullisia hankinnan kohdetta ajatellen. Hankintayksikkö ei saa myöskään laatia vaatimuksiaan ja vertailuperusteitaan niin, että niillä on yksinomaan tarkoitus syrjiä tiettyä tarjoajaa.

Esimerkki kielletystä soveltuvuusvaatimuksesta

MAO:258/14

Hankintayksikkö oli raivausauton hankinnassa vaatinut, että toimittajalla tuli olla referenssinä 15 raivausauton toimitusta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Hankinnan kohteena oli kuitenkin ollut vain yhden raivausauton hankinta.

Markkinaoikeus totesi, että referenssi oli asiassa esitetyn selvityksen mukaan markkinoilla kolmen viimeisen vuoden aikana ylipäätään tehtyihin raivausautojen toimituksiin nähden huomattava. MAO piti vaatimusta liian ankarana. Vaatimus oli ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen ja se oli vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun sekä rajoittanut perusteettomasti kilpailua.


Kenelle voin kertoa, jos tarjouspyyntö on mielestäni hankintalain vastainen?

Jos tarjouspyyntö vaikuttaa tarjoajan mielestä hankintalain vastaiselta, kannattaa asia tuoda hankintayksikön tietoon. Sekä tarjoajan että hankintayksikön etuna on, että hankintayksikkö saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon niistä seikoista, jotka vaikuttavat tarjoajan näkökulmasta hankintalain vastaisilta. Tästä syytä paras vaihtoehto on, että tarjoaja saa esitettyä näkemyksensä jo mahdollisen markkinakartoituksen yhteydessä.

Aina hankintayksiköllä ei kuitenkaan resursseja tai aikaa tehdä markkinakartoitusta. Näissä tapauksissa tarjoajan kannattaa esittää näkemyksensä tarjouskilpailua koskien kysymysten yhteydessä. Tarjoajan kannattaa siis avoimesti ja mahdollisimman pian esittää kysymysten kautta näkemyksensä siitä, että jokin tarjouspyynnön seikka vaikuttaa hankintalain vastaiselta. Parhaassa tapauksessa aikainen reagointi voi johtaa siihen, että hankintayksikkö korjaa hankintalain vastaisen asian tai aloittaa hankinnan alusta hankinnan keskeyttämisen kautta. Tarjoaja voi myös tuoda näkemyksensä hankinta-asiamiehen tietoon.

Tarjoajan kannattaa ensisijaisesti siis mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pyrkiä tuomaan näkemyksensä hankintalain vastaisuudesta hankintayksikön tietoon. ”Viimesijaisena” keinona yritys voi myös tehdä toimenpidepyynnön myös Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle, joka valvoo hankintalain noudattamista. Hankintalain mukaan jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti, voi tehdä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön menettelyn lainmukaisuuden tutkimiseksi.