Mitä hankintalailla tavoitellaan?

Jokaisen hankintojen parissa työskentelevän tulee ymmärtää hankintalain periaatteet ja tavoitteet. Hankintalain periaatteet ovat käytännönläheisiä ja ohjaavat hankintaprosessin läpivientiä ja siinä tehtäviä ratkaisuja. Hankintalainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen on sen sijaan enemmän riippuvaista niistä linjauksista, joita kuntapäättäjät asettavat hankintatoimelle.

Hankintalainsäädännön tavoitteet:

”Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.”

Kuvio: Hankintalain tavoitteet

On tärkeää tiedostaa, että hankintalainsäädännöllä tavoitellaan julkisten varojen käytön tehostamisen lisäksi myös monia muita asioita. Kuten em. lainauksesta ilmenee, hankinnoissa on tavoitteena huomioida mm. ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat ja innovatiivisuus. Hankinnat tulisi toteuttaa myös siten, että pk-yritykset pystyvät osallistumaan niihin.

Jotta em. hankintalain tavoitteet toteutuisivat, on kuntapäättäjien tärkeää näyttää ”vihreää valoa” tavoitteisiin pyrkimisille. Hyvänä toimintatapana voidaan pitää sitä, että kunta laatii erillisen hankintastrategian, jossa on linjattu kunnan tavoitteet omille hankinnoille. Kunnan strategioita hankintojen toteuttamiseen käsitellään tarkemmin luvussa 2 (Luku 2: Kunnan tavoitteet osaksi hankintoja)