Hankintastrategia

Kunnallinen hankintastrategia on tärkein yksittäinen dokumentti kunnan tavoitteenasettelun jalkauttamiseksi hankintatoimeen. Hankintastrategia tulisi nähdä työvälineenä, jolla kuntapäättäjät ohjaavat hankintojen toteuttamisen tahtotilaa ja suuntaa.

Hankintastrategian sisältö kannattaa ammentaa kuntastrategian sisällöstä. Kuten aiemmin todettu, kuntastrategian laatiminen on kunnanvaltuuston lakisääteinen velvoite. Useat kuntastrategian aihealueista ovat myös kytköksissä hankintojen toteuttamiseen.

Alla olevassa kuvassa on esitetty Kittilän ja Sodankylän hankintastrategia, joka on laadittu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankintastrategian linjausten suhteen voi noudattaa seuraavaa pääsääntöä: strategiassa tulee ilmaista selkeästi tavoitteet ja tahtotila, joihin hankintatoimessa tulee pyrkiä. Tarkemmat tavoitteet riippuvat tarkemmin kunnasta itsestään. Yleisesti tavoitteet voivat kuitenkin liittyä em. kuvan mukaisesti esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • innovatiivisuuden, kestävän kehityksen ja laadun edistäminen hankinnoilla;
  • aluetalouden voimistaminen, elinkeinojen ja yrittäjyyden edistäminen;
  • hankintaosaamisen kehittäminen;
  • järkevien hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen ja PK-yritysten osallistumismahdollisuuksien varmistaminen.

Kittilässä ja Sodankylässä laadittiin hankintastrategiat osana Kestävät hankinnat -hanketta. Tutustu tästä Kittilän hankintastrategiaan: Kittila_hankintastrategia_kvalt_220118_§9_HYVAKSYTTY