Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

Hankintayksikön on jokaisessa hankinnassa laskettava niin sanottu hankinnan ennakoitu arvo. Tämä tarkoittaa hankintayksikön arviota siitä, kuinka arvokkaaksi hankinta muodostuu sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoidun arvon laskemiseen käytetään suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Kokonaiskorvaukseen tulee huomioida kilpailutukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot, hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Toisin sanoen hankintayksikkö joutuu jo ennakolta arvioimaan, paljonko hankinnan kohteeseen sisältyviä tuotteita ja/tai palveluja tullaan tilaamaan, ja laskemaan arvioimansa määrät ja hinnat yhteen. Hankintayksikön arvio hankinnan kokonaisarvosta tulee perustua siihen hetkeen, jolloin hankintailmoitus lähetetään.

Hankintayksikön tulee aina huomioida hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa seuraavat asiat:

  • Hankinta toteutetaan samanaikaisesti erillisissä osissa àkaikkien osien ennakoitu arvo otetaan huomioon kokonaisarvoa laskettaessa.
  • Jos hankinnan osien yhteenlaskettu arvo on vähintään kansallisen kynnysarvon tai EU-kynnysarvon suuruinen à jokaisessa osassa noudatetaan ylittyneen kynnysarvon mukaisia säännöksiä.
  • Hankintayksikkö ei saa pilkkoa hankintaa hankintalain kiertämiseksi. ”Kielletyllä” pilkkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hankintayksikkö arvioi tahallisesti hankinnan arvon todellista alemmaksi, jotta välttyisi kilpailuttamisvelvollisuudelta.

Hankinnan ennakoitu arvo vaikuttaa siihen, että suoritetaanko kilpailutus hankintalain mukaisesti kansallisen kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena tai EU-kynnysarvon ylittävänä kilpailutuksena vaiko hankintalain ulkopuolisena pienhankintana. Hankintalaista sovelletaan tiettyjä säännöksiä sen mukaisesti, minkä kynnysarvon hankinnan ennakoitu arvo ylittää. Kynnysarvot vaihtelevat hankintalajin mukaisesti.

 

Kynnysarvot palvelu- ja tavarahankinnoissa: Kansallinen kynnysarvo: 60 000 € / EU-kynnysarvo: 221 000 €

Kynnysarvot rakennusurakoissa: Kansallinen kynnysarvo: 150 000 € / EU-kynnysarvo: 5 548 000 €

Kynnysarvot sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa: Kansallinen kynnysarvo: 400 000 €

Kynnysarvot käyttöoikeussopimuksissa: Kansallinen kynnysarvo: 500 000 €

Kynnysarvot muissa erityisissä palveluhankinnoissa: Kansallinen kynnysarvo: 300 000 €

Kuvio kynnysarvoista