Kuntastrategian huomioiminen hankinnoissa

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
  4. Omistajapolitiikka;
  5. Henkilöstöpolitiikka;
  6. Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  7. Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Monet kuntalain vaatimista kuntastrategian sisällöistä ovat kytköksissä myös hankintojen toteuttamiseen. Esimerkiksi kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen ovat asioita, joita laadukkailla hankinnoilla voidaan edistää.

Hankintastrategia

Jotta kuntastrategian mukainen tavoitteenasettelu tulisi huomioitua hankintatoimessa, on kuntastrategian tavoitteet syytä jalkauttaa osaksi kunnan omaa hankintastrategiaa. Hankintastrategiassa sisältönä on konkreettisemmat linjaukset siitä, millä tavalla kuntastrategian linjaukset toteutetaan osana hankintojen kilpailuttamista. Näiden linjausten käytännön toteutus on hankintatoimen vastuulla.

Kittilässä ja Sodankylässä laadittiin hankintastrategiat osana Kestävät hankinnat -hanketta. Tutustu tästä Kittilän hankintastrategiaan: Kittila_hankintastrategia_kvalt_220118_§9_HYVAKSYTTY