Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke 2016-2018

Jaa tämä sivu

 

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi.

 hankintahanke_logobanneri_web_koko_2016

Julkinen hankintoimi voi toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja edistää toiminnallaan vähähiilistä taloutta ja lähituotannon kehittymistä. Uusi hankintalainsäädäntö parantaa mahdollisuuksia ottaa pk-sektorin tarjonta huomioon hankintojen suunnittelussa. Uudet hankintamenettelyt ja hankintojen sähköiset järjestelmät vaativat myös yrittäjien osalta perehtymistä.

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat ja edistämään kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi.

Miksi hanke tarvitaan?

Julkisten toimijoiden hankintoja ohjaava hankintalainsäädäntö muuttui 1.7.2017 EU:n direktiiviuudistuksen seurauksena. Tässä yhteydessä kunnilla ja muilla julkisilla hankkijoilla on mahdollisuus uudistaa hankintakäytäntöjään vähähiilisen talouden edistämiseksi. Tärkeitä taustasyitä uudistaa kuntien toimintatapoja ovat myös aluetalouden vahvistaminen ja pk-sektorin kehittyminen, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden lisääntyminen sekä yritysverkostojen ja alueellisen yritys- ja markkinaevoluution edistäminen.

Lähituotannon edistämisellä on todellisia mahdollisuuksia vähentää hiilijalanjälkeä aiheuttavia pitkiä logistiikkaketjuja, joiden varassa alue tällä hetkellä lähes yksinomaan on. Fyysisiä pitkiä etäisyyksiä ei voida lyhentää, mutta alueella on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin, joilla hiilijalanjälkeä pienennetään.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteet kohdentuvat alue

en hankintatoiminnan monitahoiseen kehittämiseen:

 • Kestävän kehityksen mukaisen hankintatoiminnan edistäminen
 • Uusien toimintamallien kehittäminen ja materiaalivirtojen vähentäminen
 • Pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen

 Mitä hankkeessa tehdään?

 • Kittilän ja Sodankylän kunnille luodaan kestävän kehityksen mukaiset hankinta-strategiat
  1. Työn osana toteutetaan kuntien ostosalkkuanalyysi
 • Kehitetään kestäviin hankintoihin liittyviä malleja ja pilotointeja
  1. Pilotoidaan innovatiivisia julkisia hankintoja
  2. Kehitetään pienhankintojen toteuttamista
 • Pk-yrityksille luodaan palvelukonsepteja, joiden avulla yritykset voivat paremmin osallistua julkisiin hankintoihin
  1. Edistetään yritysten verkostoitumista
  2. Luodaan yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja hankintojen tehokkaan toteutuksen tueksi
 • Lisätään tietoutta alueen palvelutarjonnasta kehittämällä alueen palveluhakemistoja
 • Toteutetaan kunnille pienhankintaportaalit
 • Toteutetaan alueelle hankintaopas sekä painettuna että sähköisesti

Eri osa-alueiden puitteissa järjestetään toimijoille työpajoja ja infotilaisuuksia osaamisen lisäämiseksi. Tiedonvälityksellä on hankkeessa keskeinen rooli.

Kenelle hanke on tarkoitettu?

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sodankylän ja Kittilän alueella toimivat yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, esimerkiksi paikalliset tuottajat, kaupat sekä muut yritykset. Toisena kohderyhmänä ovat Sodankylän ja Kittilän kuntien ostotoiminnasta vastaavat viran- ja toimenhaltijat sekä kuntien päätöksentekoelimet.

Välillisesti kohderyhmänä ovat myös alueen asukkaat sekä yritykset koko Pohjois-Suomessa.

Hankkeen tavoitellut tulokset

Hankkeen jälkeen Kittilässä ja Sodankylässä on käytössä hankintastrategiat, joiden avulla julkisten hankintojen toteutuksessa voidaan entistä perustellummin tukea vähähiilisen talouden liiketoimintaedellytysten ja lähituotannon kehittymistä.

Alueen pk-yrityksillä on käytettävissään uusin tieto julkisesta hankintatoiminnasta ja osaamisen kehittymisen myötä paremmat valmiudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hanketta toteuttavat Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.  Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2016-31.12.2018.

KH_logo_vaaka_CMYK

Hankkeen tilaisuuksia ja materiaaleja

Onnistunut hankintaprosessi – Julkisten hankintojen perusteet ja kertaus 13.12.2018

Työpajan tallenne ja materiaalit on julkaistu osoitteessa https://www.kideve.fi/esitys-tallenne-onnistunut-hankintaprosessi_131218/

Lapin elinvoimaisuuden eväät! -seminaari 7.11.2018

Seminaarin esitykset ja videoinnit on julkaistu osoitteessa https://www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/a/uutiset/599686-katso-lapin-elinvoimaisuuden-evaat-mika-rooli-julkisilla-hankinnoilla-seminaarin

Julkisten hankintojen johtaminen – seminaari 22.3.2017

Esitykset: Julkisten hankintojen johtaminen – Hankinnat uuden kunnan strategisena työvälineenä, seminaari 22.3.2017

 

Hankintastrategia  ja hankintaohjeet, Kittilä

Kittilän kunnan hankintastrategia ja hankintaohjeet

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431