Kittilän kylähanke 2010-2013

Jaa tämä sivu

 

Kittilän kylähankkeen päätavoite on auttaa Kittilän kyliä elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kylien kehitystä halutaan tukea sellaiseen suuntaan, että ne voivat jatkossakin tarjota asukkailleen viihtyisän ympäristön.

Kittilässä on kirkonkylän lisäksi (laskutavasta riippuen noin) 31 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle paristakymmenestä muutamaan sataan. Kylillä on erilaisia tarpeita ja ideoita tulevaisuudelle. Yhteistä kylille ovat muun muassa maanviljelymaisemat ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja entisaikojen tunnelmaa tuovat pihapiirit.

Miksi hanke tarvitaan?

Hanke kannustaa kyliä löytämään potentiaalisia kylien kehittämisideoita ja tarjoaa tukea siihen, että kylät itse lähtevät viemään eteenpäin kehittämishankkeita. Kylien potentiaalin kartoittaminen voi tukea osaltaan myös alueen elinkeinoelämän ja työllistymisen kehittämistä. Kittilän useat kylät ja niiden historia, perinteet, kylähenki, luonnonympäristö ja luonnonvarat ovat rikkaus. Jotta kylän pysyisivät asuttuina tulevaisuudessakin, on tehtävä työtä kunkin kylän ominaispiirteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, tulevaisuuden haasteiden käsittelyyn sekä kyläsuunnitelmien laatimiseen.
 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen päätavoite on Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen. Lisäksi halutaan tunnistaa alueen vetovoimatekijät ja tuoda esille alueen monipuolisuutta. Alueen identiteettiä halutaan vahvistaa ja kylien välistä yhteistyötä lisätä.
 

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa kartoitetaan kylien nykytilannetta, käydään läpi ja päivitetään kylien kyläsuunnitelmat. Kylistä kerättyjen tietojen pohjalta tehdään ajantasaista tiedotemateriaalia Kittilän kylistä, kuten www-sivut ja esite. Internetiin tehtävä materiaali toteutetaan niin, että se on käytettävissä myös matkapuhelimien kautta. Kylillä toimivien yhdistysten ja tapahtumien yhteistyötä ja tunnettuutta halutaan lisätä. Hankkeessa etsitään myös hyviä esimerkkejä muualta Suomesta, miten kylien elinvoimaisuutta voidaan lisätä.
 

Kuka hankkeesta hyötyy?

Kylätoimikunnat saavat apua toimintansa suunnittelemiseen, niin että se vastaisi mahdollisimman hyvin kylien todellisia tarpeita ja lisäisi elinvoimaisuutta. Kylien esitemateriaali ja www-sivut ja palvelevat niin kylien viestintää ulospäin kuin myös kylien välistä yhteistyötä. Kylien asukkaiden tietotaito ja mahdollisuudet edistää kyliensä kehitystä jatkossa itsenäisesti lisääntyy hankkeentoimien tuloksena. Kylien välinen verkostoituminen ja yhteistyö lisääntyvät.
 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Kideve Elinkeinopalvelut on saanut rahoituksen hankkeeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun.

 

Kittilän kylähankkeen rinnalla toteutetaan sen tavoitteita hankinnoilla tukevaa Kittilän investointihanketta.

 

Lisätietoja
Elinkeinojohtaja Katariina Palola,
puhelin 0400 955 472
 

Kittilän kylahanke, loppuraportti 15.4.2014