Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke 2017-2019

Jaa tämä sivu

 

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä.

logot_alueellinen_elintarvikelogistiikkahanke

Ruokatuotannon toiminnot perustuvat nykyisin pitkälti teollisiin järjestelmiin sekä keskitettyihin tukkutoimintoihin. Näissä järjestelmissä paikallisten elintarvikkeiden saaminen mukaan hankintoihin on haasteellista. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että ostotoimintojen järjestämisestä vastaavat laajat hankintarenkaat, joiden mittaviin kokonaistarjouspyyntöihin pienten alueellisten toimijoiden on käytännössä mahdotonta päästä mukaan.

Tilausjärjestelmät ja logistiikka ovat liitännäisiä tukkuihin nähden; keittiöiden varastointi- ja vastaanottotilat eivät enää tue paikallisten erien vastaanottoa. Yksittäisille tuottajille pienten erien kuljettaminen ja varastointi muodostavat merkittävän kustannuserän. Logistista verkostoa ja yhteistyötä kehittämällä edesautetaan paikallisten elintarvikkeiden menekkiä lähimarkkinoilla.

Elintarvikkeiden tuotantoyksiköiden tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen, työllisyyteen ja uusien kestävän kehityksen mukaisten toimintamallien syntymiseen. Elintarvikeraaka-aineiden hankinnoilla voidaan edistää alueellisen ruokatuotannon kehittymistä. Erityisesti pitkien etäisyyksien haja-asutusalueilla elintarvikelogistiikan kehittäminen on edellytys alueellisen ruokatuotannon kehittymiselle.

 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva alueellinen elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Oleellisena tekijänä tässä tavoitteessa on pienten hajanaisten tuotanto-, jalostus- ja kulutuspisteiden sekä -virtojen kustannustehokas yhdistäminen.

Hankkeen aikana kehitetään elintarvikelogistiikan pilottijärjestelmää sekä tarkennetaan alueellista mallia pilotoinnista saatavilla käytännön kokemuksilla. Toimintaa kehitetään toimijakohtaisten (tuottajat, jalostajat, kuljetus, varastointi, jälleenmyyjät, loppukäyttäjät) sekä teemakohtaisten työryhmien avulla. Teemoilla tarkoitetaan sekä raaka-aineista (eri tuoteryhmät, kuten kasvikset, kala, liha) lähteviä arvoketjuja että fyysisiä tuotanto-, varastointi- ja kuljetusketjuja.

Pirstaleisia toimintoja yhdistävän alueellisen logistiikan keskeinen tekijä on sähköinen ohjausjärjestelmä. Mallia testattaessa otetaan huomioon myös sähköisen järjestelmän rakentaminen ja siihen liittyvien parametrien tunnistaminen. Tarkoituksena on selvittää millä tavalla eri sähköiset järjestelmät integroituvat ja tuottavat tietoa toiminnan kehittämiseen. 

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen toimenpiteet on luokiteltu seuraaviin neljään pääkohtaan.

 1. Alueellisen lähiruokalogistiikkapilotin rakentaminen
  1. Olemassa olevan toiminnan tunnistaminen
  2. Toimintaympäristöanalyysi ja uusien toimijoiden tunnistaminen
  3. Edellä tunnistettujen toimijoiden ja toimintojen liittäminen logistiseen pilottimalliin
   -> Logistinen ja toiminnallinen kartta
 1. Verkosto- ja työryhmätoiminta
  1. Lähiruokalogistiikkaan liittyvien tuottaja- ja kuluttajaverkostojen perustaminen.
  2. Verkostotyöryhmien osallistuminen logistiikan kehittämiseen.
  3. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen.
   -> Toimintojen ja toimijoiden yhdistäminen
 1. Toimintakonseptin määrittely pilotointia hyväksi käyttäen
  1. Toimintakonseptin osien tunnistaminen ja kuvaaminen.
  2. Konseptin toimivuutta testataan ja tarkennetaan pilotin palautteen perusteella.
   -> Prosessien dokumentointi ja kehittämiskohteiden selvitys
 1. Konseptin sähköisen ohjausjärjestelmän suunnitteluparametrien tunnistaminen
  1. Kehittyvästä konseptista nostetaan sähköiselle järjestelmälle asetettavia vaatimuksia.
  2. Konseptin rakentamisen aikana nousseiden vaatimusten pohjalta vahvistetaan sähköisen toimintajärjestelmän runkoa.
   -> Toimintaympäristöön soveltuvan sähköisen ”pellolta pöytään” ohjausjärjestelmän viitekehysten muodostaminen

 

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa projektipäällikkö, hänen tukena työskentelee osa-aikainen projektityöntekijä. Tiedottajan työtä käytetään tapahtumatiedotuksessa ja ulkoisessa viestinnässä. Biotalouskoordinaattorin tehtävä on edistää hankkeen tavoitteiden toteutumista verkostoyhteydenpidon avulla, tunnistaen ja yhdistäen toisiaan tukevia, samansuuntaisia tavoitteita sisältäviä toimintoja.

 

Hankkeen tavoitellut tulokset

Alueellinen elintarvikelogistiikka –hankkeen tärkein tavoite on koota eri toimijat Sodankylästä ja Kittilästä yhteen liittyen ruokatuotteiden tuotantoon, jalostukseen, kuljetukseen, varastointiin sekä loppukäyttöön.

Sähköisten työkalujen sekä olemassa olevan tiedon analysointi tukevat vahvasti hajautettujen tuotantoprosessien optimaalista yhdistämistä. Avoimella keskustelulla ja toiminnalla eri toimijoiden välillä alueellinen elintarviketeollisuus mahdollistaa uusien elinkeinomuotojen syntymisen.

 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Alueellinen elintarvikelogistiikka –hankkeen kokonaiskustannus on 343 642,50 €. Hankkeelle on myönnetty tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 alatoimenpiteestä 16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut. Tuen myöntäjä on Lapin ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 01.01.2017-31.12.2019.

Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja on Sodankylän kunta. Kunta vastaa hankkeen aikaisista kustannuksista, hankkeen hallinnoinnista ja toteutumisesta aikataulussa. Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta osallistuu hankkeen toteutukseen osatoteuttajana, yhteistyökumppanina logistisen verkoston rakentamisessa (projektityöntekijän) ja tiedottajan työpanoksella.

******

Lue lisää hankkeen järjestämästä tilaisuudesta: Nyt puhutaan Lapin elintarvikealasta 1.9.2017

Lisätietoja hankkeesta:

Krista Stauffer, projektipäällikkö
Sodankylän kunta, Kehittämispalvelut
Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä
Puhelin 040 137 4690, krista.stauffer(at)businesslappi.fi

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
Kideve Elinkeinopalvelut
Valtatie 15, 99100 Kittilä
Puhelin 0400 955 472, katariina.palola(at)kittila.fi