Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät!

Jaa tämä sivu

 

Hankkeessa edistetään matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä Kittilässä ja Levillä ja matkailun kestävää kasvua. Kestävän matkailun kehittäminen Kittilässä vaikuttaa positiivisesti myös muihin toimialoihin sekä koko alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen. Toimialojen yhteistyöllä edistetään kestävän matkailun eri osa-alueita: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista. Ekologisuutta painottaen pidetään huoli myös siitä, että matkailun vaikutus alueen arktiseen luontoon pysyy hallinnassa.

Tutustu hankkeen aineistoihin:

Kestävän matkailun kehittämissuunnitelma

Viestintä / materiaalipankki

Tulosaineistot

Tapahtumat / osaamisen kehittäminen

Infograafit

 

Miksi hanke tarvitaan?

Matkailulla on monia vaikutuksia kohdealueeseen niin ekologisella, taloudellisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella tasolla. Suomessa ja maailmalla matkailu kuuluu voimakkaimmin kasvavien elinkeinojen joukkoon ollen myös yksi Kittilän kunnan tärkeimpiä elinkeinoja – alueella on yli 200 matkailualan yritystä ja välillisesti matkailutoimiala vaikuttaa suureen osaan Kittilän alueen yrityksistä. Kittilän matkailullinen vetovoima muodostuu vahvasti alueen herkän arktisen luonnon ympärille, minkä vuoksi kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen on oltava läsnä kaikessa toiminnassa. 

Ilmastonmuutoksen riskien entistä laajempi tiedostaminen ja vastuullisuuden merkityksen kasvu matkailussa korostavat sitä, että matkailutoimijoiden on toiminnassaan pystyttävä osoittamaan pyrkimys hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kestävä kehitys tulee ymmärtää kehitystyön yhteydessä laajasti. Kestävän kehityksen näkökulmia ovat ekologisen vastuullisuuden lisäksi toiminnan sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuu.

Tuloksekkaaseen kehittämiseen tarvitaan lisäksi mukaan laaja-alaisesti alan toimijat, joille tulee hankkeen myötä luoda edellytykset oman toimintansa kehittämiseen hiilineutraalisuuteen pyrkien ja kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteet huomioiden. Alueellisen kehittymisen vuoksi on esimerkiksi tärkeää, että matkailutoimijat hyödyntävät mahdollisimman paljon lähituotantoa, kuten lähiruokaa ja lähipalveluita. Kun matkailua kehitetään osallistamalla alueet ja niiden asukkaat kehittämiseen, taataan vastuullisen toiminnan jatkuminen ja alueen menestys jatkossakin.  

 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen päätavoitteena on tukea matkailun kestävää kasvua Kittilässä ja Levillä – tavoiteena on edistää matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä alueella. Vähähiilisten, resurssiviisaiden palveluratkaisujen kehittäminen on keskeisessä roolissa alueen yritysten menestymisen kannalta. Mukaan tarvitaan toimijoita myös muualta kuin suoraan matkailutoiminnasta. Parhaimmillaan tämä yhteistyö voi johtaa siihen, että ekologisen matkailun kehittämisen lisäksi alueen omaleimainen kulttuuri ja elämä luonnon kiertokulun mukana nousevat paremmin esiin kaikille alueen toimijoille ja Kittilän kylät nähdään aitoina matkailun vetovoimatekijöinä.

Kestävän matkailun kehittäminen Kittilässä vaikuttaa positiivisesti myös muihin toimialoihin sekä koko alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen. Kun matkailua kehitetään kestävyyden kaikkien periaatteiden mukaisesti, varmistetaan että nopeakin matkailun kasvu tapahtuu hallitusti, alueen elinvoimaisuutta lisäävänä ilmiönä. Ekologisuutta painottaen pidetään huoli siitä, että matkailun vaikutus alueen arktiseen luontoon pysyy hallinnassa.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

1) Luodaan Kittilän kestävän matkailun ekosysteemi, määritetään toimintalinjaukset ja tiivistetään yhteistyötä

2) Kasvatetaan resurssiviisautta ja edistetään ympärivuotista matkailua

3) Kehitetään vähähiilisiä palvelu- ja toimintaratkaisuja

4) Lisätään alueen kestävän matkailun tunnettuutta

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joiden avulla tuetaan yritysten ympäristötyötä. Näistä esimerkkeinä ovat esimerkiksi sertifikaattien tavoittelua tukevat sekä Sustainable Travel Finland -ohjelmaan liittyvät työpajat.

Hankkeen toteutusaika on 01.06.2019 – 31.03.2023

 

Kuka hankkeesta hyötyy?

Matkailukeskuksen ja sitä ympäröivien kylien yrittäjien yhteistyön tiivistäminen edistää kaikkien osapuolten edellytyksiä vastata paremmin matkailun globaaleihin haasteisiin ja trendeihin. Yrittäjät pystyvät vastaamaan paremmin matkailijoiden muuttuviin tarpeisiin kehittämällään palvelujaan vastuullisesti – yhteistyön kautta alue näyttäytyy matkailijalle kestävämpänä ja sitä kautta houkuttelevampana kohteena. Hankkeen kehitystyön mukanaan tuomat hyödyt ulottuvat matkailuyrittäjien lisäksi myös alueen muihin toimijoihin. 

 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeen päätoteuttajana on Kideve Elinkeinopalvelut. Yhteistyötä tehdään kuitenkin laajasti alueen toimijoiden kanssa. Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 277 820€, josta 75% (208 365€) on EAKR-rahoitusta.

 

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556