Kittilän toimialat

Jaa tämä sivu

 

Kittilän vahvimmat toimialat ovat matkailu, kaivannaisteollisuus ja niitä tukevat muut elinkeinot, joiden yhteensovittamista kunta aktiivisesti edistää. Kansainvälisyys on merkittävässä roolissa Kittilässä, jossa yritysten kasvu rakentuu suurelta osin alueen ulkopuolelta tulevan kysynnän varaan. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon kunnan toiminnassa.

Kittilässä sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos, Agnico Eagle Finland.Kittilässä sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos, Agnico Eagle Finland.
Viime vuosikymmeninä Kittilässä on investoitu runsaasti rakentamiseen.Viime vuosikymmeninä Kittilässä on investoitu runsaasti rakentamiseen.
Matkailu on Kittilässä vahva toimiala.Matkailu on Kittilässä vahva toimiala.

Matkailu toimialana Kittilässä

Puhdas luonto, upeat luonnonilmiöt ja monipuoliset palvelut ja aktiviteetit houkuttelevat ihmisiä ympäri maailman Lappiin. Matkailu on toimialana Kittilässä yksi suurimpia ja välillisesti matkailuun liittyy myös paljon muitakin toimialoja. Kittilän kansainvälinen lentoasema on mahdollistanut matkailutoimialan kasvun koko Tunturi-Lapin alueella.

Levin kehitys on viime vuosina ollut nopeaa ja vuosittainen kävijämäärä on kasvanut yli 600 000 matkailijaan. Välittömästi matkailukeskuksessa toimii noin 200 yritystä ja välillisesti matkailutoimialalla on vaikutusta suureen osaan Kittilän alueen yrityksistä. Levillä on noin 25 000 vuodepaikkaa ja 16 000 ravintolapaikkaa. Alueella on monipuolisesti erilaisia talvi- ja kesämatkailuaktiviteetteja. Kansainvälinen kiinnostus kasvaa jatkuvasti Leviä ja koko Lappia kohtaan.

Leviä on määrätietoisesti kehitetty useita vuosikymmeniä, Levi 1, 2, 3 -kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Viime vuoden aikana on suunniteltu Levin tulevaisuutta vuoteen 2025, Levi 4 -kehittämishankkeessa.

Lisäksi Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Tavoitteena on edistää Lapin matkailuelinkeinon kilpailukykyä ja kasvua, tukea matkailukeskusten ja -alueiden kehittämistyötä sekä lisätä matkailun kehittämiseen kohdennetun julkisen tuen vaikuttavuutta.

Aleen matkailumarkkinointia toteuttaa Levin Matkailu Oy

Visit Levi on Levin alueen matkailumarkkinointi ja –myyntikonserni, johon kuuluu matkatoimisto Oy Levi Travel Ltd sekä tapahtumayhtiö Oy Levi Events Ltd. Levin Matkailun ydintoiminnot ovat keskusvaraamo, matkailuneuvonta sekä markkinointi.

Matkailutoimialan kehittäminen hankkeilla

Kideve Elinkeinopalvelut ja Levin Matkailu Oy yhteistyössä alueen yritysten kanssa ovat toteuttaneet monia EU-rahoitteisia matkailutoimialan kehittämishankkeita. Osassa hankkeita Kideve on ollut mukana osatoteuttajana.

Kohti kestävää saavutettavuutta (2022-2023) -hankkeen päätavoitteena oli nopeuttaa matkailualueiden toipumista koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta ja lisätä mahdollisuuksia lumettoman ajan kansainvälisen matkailun kehittymiselle saavutettavuutta kehittämällä.

Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia (2022) -hankkeessa tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti Tunturi-Lapin neljän kunnan osalta mahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseen. Sitä edeltävässä Open Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa kehitettiin Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen liikkumispalveluita. 

Etätyö ja matkailu (2021-2023) -hanke keskittyi edistämään uuden liiketoiminta-alueen syntymistä ja vahvistamaan alueen vetovoimaa sekä etätyöpaikkana että työpaikkana. 

Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! (2019-2023) Tässä hankkeessa edistettiin matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä Kittilässä ja Levillä ja matkailun kestävää kasvua.

Matkailutoimintaan tiiviisti kytkeytyvää paikalista elintarviketuotannon yrittäjyyttä vahvistivat hankkeet Likiruoka (2021-2023), jossa suunniteltiin uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla, sekä Luonnontuotealan kasvukoordinaattori (2021-2024), jossa päätavoitteena oli luoda Länsi-Lappiin elinvoimainen luonnontuotealan osaamiskeskittymä: verkosto, joka kehittää ja kasvattaa alueen luonnontuotealan osaamista ja liiketoimintaa monialaisesti. Alueellinen elintarvikelogistiikka (2017-2019) -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Luonnonympäristön ja luonnontuotteiden hyödyntäämistä monipuolisesti matkailuissa selvitti Voimametsistä viherkattoihin 2015-2017 – hanke

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma (2020) -hankkeen päätavoitteena on tukea Levin ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä.

Verkostosta voimaa kesämatkailun kehittämiseen (2018-2021) oli yritysryhmän kesämatkailutuotteiden kehittäminen vastaamaan kansainvälisen markkinan kysyntää ja tarpeita ja houkutella alueelle uusia asiakkaita etenkin Keski-Euroopasta.

Levi 4 hanke eli Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke.Levi 4 –hankkeessa luotiin eteenpäin, vuoteen 2025 katsova kehitysstrategia alueelle. Hanke jatkoi työtä, joka oli aloitettu Levi 3 -strategiassa – tavoitteeksi oli asetettu olla vuonna 2020 Pohjois-Euroopan kiinnostavin, ympärivuotinen, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, joka tarjoaa luontoon ja lappilaiseen kulttuuriin perustuvia monipuolisia matkailupalveluja.

Levi Digit – hankkeen päätavoitteena oli tukea Kittilän ja Levin matkailualan yritysten kilpailukykyä kehittämällä alueen sähköisen liiketoiminnan välineitä.

Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvn ehtona (MASKE) -hanke kartoitti Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuutta ja potentiaalia kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Kittilä Airport Development Forum -hankkeessa tavoitteena oli koota mukaan Kittilän lentoaseman vaikutuspiirissä olevat toimijat Kittilä Airport Development Forum -toimintaan, jossa käynnistettiin toiminta uusien lentoreittien avaamiseksi Kittilän kentälle.

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) -hankkeella haluttiin vahvistaa laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua.

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun (KKVM) -hankkeen tavoitteena oli yhdistää Kittilän kulttuuri osaksi matkailun sisältöä.

Kittilän kylähankkeen tavoite on kylien elinvoimaisuuden lisääminen, ja matkailuelinkeino on yksi työllistymismahdollisuus kylissä. 

Kulttuuri Kittilä -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä, tuottaa kulttuuripainotteista sisältöä matkailupalveluihin, tukea kulttuurialan toimijoiden mahdollisuuksia alueilla sekä kehittää matkailualueen tapahtumia kulttuuripainotteisiksi.

 

Kaivostoiminta Kittilässä

Kittilässä toimiva kultakaivos Agnico-Eagle Finland on yksi Euroopan suurimmista kultakaivoksista. Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri, myönteiset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niin työpaikkojen, koulutuksen kuin verotulojenkin myötä. 

Kaivos työllistää suoraan yli 500 työntekijää sekä yli 600 työntekijää alihankkijayrityksissä (tiedot v. 2023). Työntekijät ovat pääosin Kittilästä sekä muista Lapin kunnista. Kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset alueelle ovat myös huomattavat ja kaivosinvestointi onkin muuttanut alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi. Kaivoksen käynnistyminen paikkakunnalla on luonut kysyntää ja työpaikkoja muun muassa metalli- ja konepajateollisuuteen, rakennusteollisuuteen, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kunnossapitopalveluihin. 

Kaivos sijaitsee lähellä Kiistalan kylää, noin 50 kilometriä Kittilän kirkonkylältä koilliseen. Alueen kultapotentiaali havaittiin vuonna 1986, kun tielinjan oikaisun yhteydessä tehtiin merkittävä kultalöytö. Lisätietoja Kittilän kaivoksesta löydät AgnicoEaglen sivuilta.

Suomen mineraalistrategian toteuttamisessa ja Euroopan raaka-ainehuollon turvaamisessa Lapilla on keskeinen merkitys. Suomen ja Lapin kilpailukyky kaivannaisalalla perustuu maaperän varallisuuteen, laajaan geologiseen tietopääomaan ja osaamiseen, teknologia- ja ympäristöosaamiseen, hyvään infrastruktuuriin, osaavaan työvoimaan, korkeaan koulutustasoon, poliittisesti vakaisin oloihin ja kehitysmyönteisyyteen.

 

Malmipalkinnot

Lapissa on pitkä perinne kansannäytteisiin perustuvassa malminetsinnässä. Lapin liitto ja malminetsintäorganisaatiot ovat ylläpitäneet etsintätoimintaa siten, että kansalaiset ovat voineet lähettää malminäytteitä Geologian tutkimuskeskukselle (GTK). Näytteet arvioidaan vuosittain ja tulokset lähetetään kunnille palkitsemista varten. Kittilän kunta palkitsee vuosittain malminetsijäpalkinnolla yksityisten henkilöiden tekemiä malmilöydöksiä.

Kansannäytteillä on perinteisesti ollut merkitystä kaivostoimintaan johtaneissa tutkimuksissa sekä syntyneissä kaivoshankkeissa. GTK on julkaissut myös Ylläs-Levin alueen geologisen retkeilykartan, josta saa tietoa muun muassa geologisista muodostumista, luonnonnähtävyyksistä sekä lappilaisen maiseman synnystä ja kehityksestä.

Alustava mineraalien tunnistus tapahtuu tutkimalla kivien ominaisuuksia. Lisätietoja löytyy GTK:n sivulta (Kansannäytetoiminta, kivitietoa), sekä Retkeilijän kivioppaasta (pdf-tiedosto). GTK:n sivuilta löytyy myös ohjeet kivinäytteiden lähettämiseen.