Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke 2013-2014

Jaa tämä sivu

 

av_lappi_valokuva_web (55)

Sekä Kittilässä että Sodankylässä on runsaasti rakennettua ympäristöä, jonka laadukkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen viimeistelyyn luonnonkivi materiaalina on erittäin soveltuva. Luonnonkiven hyödyntäminen pohjoisen matkailukeskuksissa edistää myös yhteensopivuutta ympäröivään luontoon. Luonnonkivi takaa oikein käytettynä erittäin laadukkaan rakennusjäljen sekä helpottaa rakennetun ympäristön ylläpitoa. Laadukkaalla ympäristörakentamisella varmistetaan ympäristön viihtyisyys kaikkina vuodenaikoina ja tuetaan matkailun ympärivuotisuuden kehittymistä. Viher – ja ympäristörakentamisen avulla voidaan korostaa myös alueen profiilia.

Miksi hanke tarvitaan?

Perustyö kivipotentiaalin selvittämiseen on Kittilässä ja Sodankylässä jo tehty. Keski-Lapin rakennuskiviprojekti 2002-2004 sekä Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson luonnonkivipotentiaali –selvitys antavat pohjaa nyt käynnissä olevalle hankkeelle. Rakennuskiviprojektissa tunnistettiin Kittilän ja Sodankylän luonnonkivivarantojen potentiaalisimmat esiintymät.

Kittilän ja Sodankylän alueen luonnonkivivarantoja ei ole pystytty hyödyntämään riittävässä määrin paikallisissa rakennusprojekteissa, saati että alueella tunnistettuja varantoja olisi pystytty viemään mittavasti alueen ulkopuolelle. Kuitenkin alueen kivivarannot ovat laadukkaita ja osin jopa ainutlaatuisia maailmassa. Niitä ei kuitenkaan tällä hetkellä louhita tai jatkotyöstetä niin, että rakennuttajat voisivat hyödyntää halutessaan paikallista kiveä.
Alueelle tulisikin saada joko uusia yrittäjiä, jotka ottaisivat tämän alueen haltuunsa, tai tulisi kannustaa alueella jo toimivia yrittäjiä laajentamaan toimialaansa kivialalle. Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke pyrkii tekemään pohjatyötä alan kehittämiseen, jota alueella ei vielä toistaiseksi ole ollut mahdollista tehdä.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimialan kehittymiseksi tarvittavaa tietoa alueelta. Tuotettava informaatio palvelee toimialan kehittymistä muun muassa esiintymiin, lupa-asioihin, liiketoiminnan suunnitteluun, tuotantoon sekä markkinoihin ja markkinointiin liittyvissä aihepiireissä.

Tämä selvitys voi parhaimmassa tapauksessa johtaa siihen, että luonnonkivivarantojen osalta päästään tuotannon aloittamiseen välittömästi tai siinä vaiheessa, kun kysyntämarkkinat ja tarvittavat luvat ovat varmistuneet.

Tuotannon kehittymisen myötä alueelle saadaan uutta yrityskantaa. Lisääntyvä raaka-ainetuotanto voi edesauttaa alueen kestävän kehityksen mukaista kasvua. Esiintymien hyödyntäminen kasvattaa myös alueen omavaraisuusastetta. Lisäksi se luo työpaikkoja myös olemassa oleville yrityksille maanrakennus- ja rakennusalalla.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa kartoitetaan kivitoimialan potentiaaliset toimijat sekä alueen yritykset, jotka ovat kiinnostuneet laajentamaan yritystoimintaansa kivialalle. Hankkeen keskeisenä osa-alueena onkin potentiaalisten toimijoiden tunnistaminen ja kontaktointi.
Koska alueella ei ole tällä hetkellä toimivia alan yrityksiä, on ensin markkinaselvityksin tarkennettava kysyntä paikallisesti tuotetulle materiaalille.

Luonnonkiven käytön hyötyjen sekä Keski-Lapin kivilaatujen esille tuonti ja brändääminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä, jotta luonnonkiven mahdollisuudet voidaan tuoda suunnittelijoiden ja rakentajien tietoisuuteen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat:

1. Toimialan kehittäminen

  • Kivialan kehittämiseksi on aluksi tehtävä toimintaympäristöanalyysi sekä rakennettava yritysyhteistyöverkosto.
  • Kivialasta kiinnostuneille yrityksille järjestetään ”Kiviala tutuksi” –teemalla työpajoja. Samalla teemalla laaditaan alalle pyrkiville yrityksille käsikirja helpottamaan alalle pääsyä.
  • Jo tunnistettujen kivivarantojen tarkempaa arviointia tehdään koelouhinnoin, joilla selvitetään esiintymien soveltuvuutta tuotantoon.
  • Kromimarmorin osalta suoritetaan markkinatutkimus, jolla selvitetään kiven markkinapotentiaali erityisesti ulkomaan markkinoiden osalta. Lisäksi markkinatutkimus tehdään koelouhintojen perusteella valitulle esiintymälle.

2. Tiedottaminen

  • Alueella jo olemassa olevat kivitoteutukset kartoitetaan ja niiden perusteella tehdään esite kivistä ja kivitoteutuksista.
  • Lisäksi laaditaan esitemateriaali koelouhinnan perusteella valituista potentiaalisista kivivarannoista.

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeen tuloksena alan toimijoiden tietoisuus Keski-Lapin tuotantoon potentiaalisista esiintymistä kasvaa.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat kivialan yritykset, kiviainesten tuottajat ja maanrakennusalan urakoitsijat, geo- ja ympäristöalan tutkimusorganisaatiot, työvoimaviranomaiset sekä alueen oppilaitokset.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut. Hankkeen toteutusaika on 31.12.2014 saakka. Hanke saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta, ja rahoituksen myöntäjänä ja vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

Lisätietoja hankkeesta:

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: etunimi.sukunimi@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472