Levi 4 – Kehittämishanke 2014-2015

Jaa tämä sivu

 

Levi 4 on Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke.

 

Levi 4 on Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke. Levi 3 -strategiassa on asetettu tavoitteeksi olla vuonna 2020 Pohjois-Euroopan kiinnostavin, ympärivuotinen, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, joka tarjoaa luontoon ja lappilaiseen kulttuuriin perustuvia monipuolisia matkailupalveluja. Levi 4 –hankkeessa luodaan vielä kauemmas eteenpäin katsova kehitysstrategia alueelle.

Miksi hanke tarvitaan?

Kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitämisen sekä yritystoiminnan kannattavuuden näkökulmasta matkailualueella on välttämätöntä jatkaa suunnitelmallista kehittämistä, joka kohdistuu niin matkailun toimintaympäristöön kuin matkailuverkoston toimintaan. Alueen infrastruktuurin kehittämisen lisäksi matkailualueen strategisessa suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota myös palveluiden käyttöasteen ja alueen matkailutulokertymän nostamiseen sekä kysynnän lisäämiseen myös kansainvälisesti. Muuttuva matkailuliiketoiminta vaatii jatkuvaa suunnittelua ja tuotekehitystä, jotta pysytään kilpailukykyisinä globaalissa kilpailussa. Kokonaisuuden kannalta tehokkainta on tehdä tämä matkailukeskuksen osalta yhteisesti, niin että alueen toimijat sitoutuvat tähän kehitystyöhön. Uudistuminen on tärkeää matkailuliiketoiminnan säilymisen, kehittymisen ja kasvun vuoksi. Tässä työssä voidaan käyttää apuna yhteisiä suunnitelmia ja uusia kehittämistyökaluja.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

1) Tiedon tuottaminen alueen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi – nykyään tietoa on runsaasti saatavilla, jolloin on yhä tärkeämpää tunnistaa liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat. Hankkeen tavoitteena on auttaa tässä haasteessa alueen matkailuyrityksiä niin että kehittämistoiminnan tueksi tuotettu tieto on mahdollisimman nopeasti ja helposti saavutettavissa sekä omaksuttavissa.

2) Levi 4 -kehittämissuunnitelman laatiminen – Hankkeessa laadittavien selvitysten ja tietojen pohjalta laaditaan Levi 4 – kehittämissuunnitelma, joka on yhteinen ohjaava työkalu alueen yrityksille ja julkisille toimijoille.

3) Sähköisten välineiden hyödyntäminen tiedonvälityksessä – on varmistettava, että tieto myös hyödynnetään ja kehittämissuunnitelma toteutuu käytännön toiminnassa alueella. Sen vuoksi tieto on saatava kaikkien alueella yritystoimintaa harjoittavien ja työskentelevien käytettäväksi helpossa ja nopeassa muodossa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, suunnitella ja kuvata sähköinen työkalu auttamaan verkostoliiketoiminnan kehittämistä sekä hankkeessa tuotetun tiedon jalkauttamista.

4) Toimijoiden sitouttaminen – jotta alueen yritykset ja julkisorganisaatioiden toimijat saataisi kehittämään yhteisesti alueelle tärkeää toimialaa, tullaan keskusteluun kutsumaan laajasti alueen toimijoita, ja keskustelussa tullaan hyödyntämään uusia toimintatapoja ja työmenetelmiä. Levin kehittymiseen vaikuttavat keskeiset teemat on valittu alueen toimijoiden tunnistamiin keskeisiin matkailualaan, ja erityisesti Levin tuleviin kehityshaasteisiin, vaikuttaviin trendeihin, ja ne ovat:
• kansainvälistyminen – mitä kaikkea tulee huomioida jotta voidaan houkutella kv-asiakkaita?
• markkinointi, asiakkuudet ja brändin kehittäminen – miten markkinoimme ja pidämme Levin brändin elinvoimaisena?
• kestävä kehitys – niin matkailijan kuin kohdealueen kannalta, julkisen sektorin kanssa.
• infrastruktuurin kehittäminen
• osaamisen, palvelutuotannon ja laadun kehittäminen – yhteinen näkemys yhteistyön tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla näihin päästään.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:

• Tiedonhankinta (mm. selvitykset ja kyselytutkimukset) hankkeen teemojen mukaisesti
• Matkailuverkoston digitaalisen tiedonvälityksen kehittäminen
• Työpajat ja infotilaisuudet alueen yrityksille ja muille toimijoille
• Levi 4 -seminaarin järjestäminen
• Projektikokonaisuuden hallinta ja raporttien laatiminen, projektin yleinen hallinnointi
• Tiedottaminen

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeen välitön kohderyhmä on alueella toimivat yritykset sekä julkisorganisaatioiden edustajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen asukkaat ja sidosryhmät.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut. Hankkeen toimenpiteisiin kutsutaan mukaan laajasti alueen toimijoita ja yrityksiä. Hanke kestää 31.3.2015 saakka. Hanke saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta, kyseessä on yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus. Rahoituksen myöntäjänä ja vastuuviranomaisena toimii Lapin Ely-keskus.

Lisätietoja hankkeesta:
Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: etunimi.sukunimi(at)kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö
S-posti: etunimi.sukunimi(at)kittila.fi
Puhelin: 0400 356 431

LEVI 4 -raportti