Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvyn ehtona 2009-2010

Jaa tämä sivu

 

Hanke kartoittaa Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuutta ja potentiaalia kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Miksi hanke tarvitaan?

Kittilän lentoaseman vaikutuspiirissä sijaitsee Suomen merkittävin talvimatkailualue. Matkailualueidenkehittymiselle suurin yksittäinen haaste on alueen saavutettavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti. Tämä merkitsee tasapainoista sekä ympärivuotista lentoliikennettä niin kotimaisen kuin kansainvälisen reitti- että charterliikenteen osalta.

Aiemmin on toteutettu “Kittilä Airport Development Forum” -hanke, jossa on luotu malli lentoliikenteen uudenlaiseen kehittämiseen. “Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvyn ehtona” -hankkeen avulla implementoidaan KADF-hankkeen toimintastrategia. Toisin sanoen hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimenpiteet, jotka on muodostettu aiemman strategiahankkeen avulla.

Kittilän lentoliikenteen kehittämisen pääpaino on tulevina vuosina seuraavilla osa-alueilla: kansainvälinen sekä kotimainen reitti- ja charterliikenne, kesäajan lentoliikenteen kehittäminen, matkatoimistoyhteistyö ja erityisesti siihen liittyvät verkkoliiketoiminnan mahdollisuudet, kysynnän luominen Kittilästä, Kittilän lentoaseman ja sen vaikutusalueen yhteisbrändääminen sekä tunnettuuden kehittäminen. Niin ikään eri toimijoiden ja sidosryhmien verkostoituminen sekä yhteinen alueellinen sitoutuminen kehitystoimintaan sisältyvät suunnitelmaan.

Matkailualueiden saavutettavuus on matkailumahdollisuus myös paikalliselle väestölle. Kittilän lentoasemalle operoivat lentoyhtiöt tarjoavat kattavan ja kansainvälisen reittiverkoston varsinkin talvisesonkiaikaan. Hyvät yhteydet mahdollistavat, että Kittilästä pääsee Suomeen ja Eurooppaan varsin kilpailukykyisellä tavalla niin reittiverkoston kuin hinnoittelunkin osalta. Pohjoisessa asuva Suomen, Ruotsin ja Norjan väestö (Pohjoiskalotti) ei kuitenkaan ole vielä täysin hyödyntänyt Kittilän lentoaseman hyviä mahdollisuuksia.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hanke kartoittaa Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuutta ja potentiaalia kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa. Kittilän lentoasema ja sen vaikutuspiirin matkailukeskukset saavat hankkeen edetessä uusia ja innovatiivisia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke tukee alueen kansainvälistysprosessia ja edistää toimia kohti tasapainoista ja kysyntää vastaavaa saavutettavuutta.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa lentojen ja palveluiden alkuviikon kysyntä kasvaisi niin, että siitä kehittyisi vetovoimainen ja lisäarvoa tuova tuote. Niin ikään, tavoitteena on välillisesti oikaista kuluttajien mielikuvia niin, että nämä ymmärtäisivät saman Lappi-tuotteen olevan tarjolla myös alkuviikosta, mutta viikonloppua edullisemmin. 

Tavoitteena on voimistaa outgoing-kysyntää Kittilästä, että tulevaisuudessa Kittilän lentoasema on napapiirin yläpuolella asuville Skandinavian ihmisille houkuttelevin lähtöasema, varsinkin marras-huhtikuu -aikavälillä.

Tulevaisuudessa alueelle toivotaan järjestettävän omia suurtapahtumia. Suurtapahtuma on keino vetovoimaisuuden kehittämisessä, tunnettuuden luomisessa ja kysynnän stimuloimisessa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Markkinointityökaluksi kootaan www-portaali, joka esittelee Kittilän lentokentän läheisyydessä olevat lomakohteet. Lisäksi hankkeessa tehdään useita selvityksiä.

Matkanjärjestäjäanalyysillä kartoitetaan Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuus ja potentiaali kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa. Analyysissä kartoitetaan nykyiset Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskuksiin operoivat matkanjärjestäjät sekä potentiaaliset uudet matkanjärjestäjät seuraavilta markkinoilta: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Venäjä, Tanska, Hollanti, Belgia, Sveitsi.

Alkuviikon kysyntä-analyysillä selvitetään lentoliikenteeseen ja matkailuelinkeinoon liittyvää ns. alkuviikon kysynnän haastetta (ts. sunnuntaina lomalle ja viikon keskivaiheilla pois) ja pyritään löytämään tilanteeseen kehittämismalleja. On tärkeää luoda ja ohjata kysyntää enenevissä määrin alkuviikon päiville jotta, lentoliikenne ja majoituskapasiteetti saataisiin toimimaan tasapainoisemmin. Niin lentoyhtiöt kuin majoituksentarjoajat ovat valmiina tuotteistamaan alkuviikon matkoja siten, että niistä saataisiin entistä houkuttelevampia.

Outgoing-selvityksessä etsitään kilpailukeinoja, jolla Kittilän lentoasema saadaan pohjoisen väelle vetovoimaiseksi; tämä pohjautuu tietenkin reittiverkostoon ja hinnoitteluun, mutta esimerkiksi pakettimatkat sekä lomien yhdistäminen (ensin muutama päivä Levillä ja sitten etelän lämpöön) voivat olla avaimia onnistumisiin.  Ja jotta ihmiset oppivat hyödyntämään Kittilän lentoasemaa, on luotava tunnettuutta. Työssä etsitään oikeat kanavat ja keinot tunnettuuden luomiselle niin Suomen kuin Ruotsin ja Norjankin osalta.

Hankkeessa tehtävässä suurtapahtumien kartoitustyö seuloo tapahtumia, jotka voisivat olla potentiaalisia järjestettäväksi Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskuksissa, niin talvi- kuin kesäaikaan. Työn tuloksena Kittilän lentoaseman vaikutuspiiri saa työkalun, joka avustaa kansainvälisten suurtapahtumien hakemista alueelle ja luo osaltaan sitä kautta ympärivuotista kysyntää.

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeesta hyötyvät Kittilän lentoaseman vaikutuspiirissä olevien matkailukeskukset sekä niiden toiminnasta välillisesti hyötyvät toimijat. Hankkeessa valmistuvien analyysien tuloksia voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja tästä hyötyvät niin alueen matkailukeskukset, majoituksen- ja palveluntarjoajat ja myös Finavia sekä lentoyhtiöt. Lentoliikenteen kehittämisestä hyötyvät myös Pohjois-Skandinavian asukkaat.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvyn ehtona -projekti saa rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR –toimenpideohjelmasta. Projektia toteuttaa Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut yhteistyössä Levin Matkailun ja Finavian kanssa. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

Lisätietoja
Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: etunimi.sukunimi(at)kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472