Levin ympärivuotista matkailua ja yritysten liiketoimintaympäristöä tuetaan pyöräilymatkailua kehittämällä

Tiedote, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, 30.9.2020

 

Juuri käynnistyneen Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeen päätavoitteena on tukea ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä. Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttamassa hankkeessa rakennetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa viiden vuoden master plan –kehittämissuunnitelma, jonka avulla Levin potentiaali pyöräilymatkailukohteena saadaan käyttöön.

Kuva: Mostphotos.com

 

Ympärivuotisen matkailun kehittäminen on tärkeää erityisesti nyt, kun matkailumarkkinat ovat murroksessa. Haasteisiin voidaan vastata hakemalla matkailutoimialalle uusia, ympärivuotisia kasvusuuntia. Liiketoimintaympäristöä monipuolisesti kehittämällä voidaan minimoida koronapandemian aiheuttamia haittoja.

 

Pyöräilymatkailun edistäminen on yksi potentiaalinen ympärivuotista matkailua tukeva kehittämissuunta Levillä. Pyöräilymatkailijoiden määrä on ollut selvässä kasvussa ympäri Lappia, ja tämän nousevan kohderyhmän tarpeet on tarkoitus huomioida jatkossa entistä paremmin myös Levillä. Kehitystyössä huomioidaan muun muassa pyöräilyyn tarvittava infrastruktuuri ja pyöräilijäystävälliset palvelut.

 

Pyöräilymatkailun liiketoimintaympäristön kehittämiseksi on käyty läpi Levin nykytilanne ja valmius palvella pyöräilymatkailijoita tällä hetkellä. Lisäksi on kartoitettu vaadittavia kehittämistoimenpiteitä paremman kokemuksen takaamiseksi pyöräilymatkailijoille. Tarkastelun alle otetaan myös liiketoimintamahdollisuuksen kartoittaminen, asiakassegmenttien, markkina-alueiden ja myynti- sekä jakelukanavien määrittely. Pyöräilyn infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittämiseksi tarkastellaan mm. nykyistä reitistöä, pyöräilyn suorituspaikkoja ja palvelutarjontaa sekä näiden kehittämistarpeita.

 

Kattavalla selvitystyöllä halutaan hyödyttää laaja-alaisesti alueen yrityksiä ja varmistaa alueen kilpailukykyä kasvavalla, ympärivuotista matkailua tukevalla markkinalla.

 

– Odotamme suurella mielenkiinnolla hankkeen tuloksia. Pitkäjänteinen ja kattava suunnitelma nostaa pyöräilymatkailu yhdeksi Levin alueen tulevaisuuden vetovoimatekijäksi antaa alueen yrityksille erinomaisen, yhteisen kehittämispolun. Levi Ski Resortin päätavoitteena on tarjota asiakkailleen Pohjoisen Euroopan ainutlaatuisimpia ympärivuotisia tunturielämyksiä. Laadukas pyöräilykokemus moninaisine mahdollisuuksineen tukee erinomaisesti myös meidän tavoitettamme, kertoo hiihtokeskuksen liiketoimintajohtaja Marko Mustonen.

 

Hankkeen ensivaiheina toteutettiin pyöräilyn harrastajille ja pyöräilystä kiinnostuneille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin mielipiteitä Levin pyöräilymatkailun edellytyksistä ja tarjonnasta. Kyselyyn saatiin vähässä ajassa runsaasti vastauksia, mikä kertoo aiheen kiinnostavuudesta.

 

Levin alueen asiakkailla on kova kiinnostus aiheeseen ja he haluavat pyöräilymatkailuun liittyviä palveluita. Kyselyn vastauksissa tuli esille, että pyöräilymatkailulle on eri kohderyhmiä, ja Levillä koetaan olevan monipuoliset palvelut.

 

Kyselyn tulokset vahvistivat alueen toimijoiden ajatusta siitä, että työtä on vielä tehtävänä, jotta Levi lunastaa paikkansa korkeatasoisena pyöräilykohteena.

– Vaikka palvelut yleisesti saivat kiitosta, pyöräilymatkailijoiden tarpeet tulisi huomioida kaikessa laajuudessaan vielä paremmin. Liiketoimintaympäristön parantaminen pyöräilymatkailun kehittämiseksi vaatii suunnitelmia ja toimenpiteitä nykyisen pyöräilyinfrastruktuurin parantamiseksi. Pyöräilymatkailun kehittymisen myötä Leville on tarkoitus hakea uusia asiakasryhmiä myös lumettomaan aikaan, kertoo elinkeinojohtaja Katariina Palola.

 

– Sopivien kohderyhmien houkuttelu ja palveleminen vaatii kuitenkin asiakkaiden tarpeiden monipuolista huomioimista, kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä sekä pyöräilyinfrastruktuurin tason nostamista, jatkaa Palola.

 

Hankkeen työn pohjalta kootaan viiden vuoden päähän ulottuva, konkreettisiin toimenpiteisiin nojaava kehittämissuunnitelma, master plan, joka luo suuntaviivat pyöräilymatkailun kokonaisvaltaiselle kehittämiselle Levin ympäristössä. Edellytykset ympärivuotiselle matkailulle ja pk-yritysten uusille liiketoimintamahdollisuuksille paranevat.

 

 

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma –hankkeen päätoteuttajana on Kideve Elinkeinopalvelut. Yhteistyötä tehdään laajasti alueen toimijoiden kanssa. Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto.

 

Lisätietoja:  
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta: 
Katariina Palola, elinkeinojohtaja, katariina.palola@kittila.fi, p. 0400 955 472 
https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/levin-pyorailymatkailun-kasvuohjelma/