Tietosuojaselosteet

Jaa tämä sivu

 

Tietosuojaseloste, laadittu 21.1.2022

Kittilän kunnan elinkeinotoimen, Kideve Elinkeinopalveluiden, asiakasrekisteri, joka koostuu palveluista:
– Kittilän Palveluhakemisto
– Kittilän yhdistysrekisteri
– Kotiinkuljetuksella ja asiakkaan kotona sekä majoituspaikassa tarjottavat palvelut ja noutopalvelut Kittilässä
– Uutiskirjeen tilaukset

 1. Rekisterin nimi

Kittilän Palveluhakemisto kittilanpalvelut.fi

Kittilän yhdistysrekisteri kittilanyhdistykset.fi

Kotiinkuljetuksella ja asiakkaan kotona sekä majoituspaikassa tarjottavat palvelut ja noutopalvelut Kittilässä www.kideve.fi/blog/uutiset/kotiinkuljetusta-tarjoavat-palvelut-kittilassa/

Kideven uutiskirje, https://www.lyyti.fi/reg/kideven_uutiskirje

 

 

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kittilän kunta

Osoite: Valtatie 15, 99100 Kittilä

Yhteystiedot: p. 0400 356 500 /keskus, kirjaamo@kittila.fi

 

 1. Rekisterin vastuuhenkilö

Nimi: Katariina Palola, elinkeinojohtaja, Kideve Elinkeinopalvelut

Yhteystiedot:  kideve@kittila.fi

 

 1. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Nina Willman, tiedottaja, Kideve Elinkeinopalvelut

Yhteystiedot: kideve@kittila.fi

 

 1. Organisaation nimittämä tietosuojavastaava

Nimi: Katja Kaunismaa, tietosuojavastaava

 

Yhteystiedot: tietosuojavastaava@kittila.fi, p. 0400 356 431

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohdan mukaisesti  ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.”

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohdan mukaisesti 

” käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.”

Keskeinen lainsäädäntö:

https://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Tietoja kerätään yrityksiltä, yhdistyksiltä, nykyisiltä ja potentiaalisilta asiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

–  henkilö- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, yritys, organisaatio, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus

 

 1. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti yritysten ja yhdistysten edustajilta itseltään esimerkiksi rekisteröidyn käyttäessä palvelua.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös mm. julkisesti saatavilla olevista tai kaupallisista päättäjä- ja yritysrekistereistä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä ja muilta luotettavilta tahoilta.

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterit ovat julkisia ja käytettävissä internetin kautta.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat toimivat rekisterinpitäjän lukuun.

Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi markkinointi- ja viestintätoimistot, tapahtumanjärjestäjät, tietojärjestelmätoimittajat sekä kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavat yhteistyökumppanit.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Yritysten ja yhdistysten tietoja säilytetään niin kauan kun asiakas pyytää poistamaan tiedot tai yritystoiminta on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan lakannut tai Kideve Elinkeinopalvelut on muulla luotettavalla tavalla saanut tiedon yritys- tai yhdistystoiminnan päättymisestä.

 

 1. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet /Tiedot henkilötietojen säilytyksestä ja turvaamisesta

Rekisterit ovat julkisia ja käytettävissä internetin kautta.

Tietoja voivat käsitellä esimerkiksi muuttaa ja poistaa rekisteröityneet itse sekä Kittilän kunnan / Kideve Elinkeinopalveluiden henkilökunta.

Rekisterin tietoja voivat käsitellä vain henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot säilytetään sähköisesti, lukituissa tiloissa, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuna. Tietokannat varmuuskopioidaan automaattisesti.

 

 1. Tietojen tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

 

Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

 

 1. a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
 2. b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

–                     rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla

–                     henkilökohtaisella käynnillä rekisterinpitäjän luona

 

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään kideve@kittila.fi tai Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Pyynnön voi toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja se on allekirjoitettava.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.

 

 1. Oikeus tiedon oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

 

Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Oikaisupyyntö osoitetaan:

– postitse lähetettynä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle tai

– asioimalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jossa tarkistetaan henkilöllisyys

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään kideve@kittila.fi tai Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Pyynnön voi toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja se on allekirjoitettava.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.

 

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77).

 

 1. Muut mahdolliset oikeudet / Seuraukset, jos rekisteröity ei halua antaa tietoja