Kestävää liiketoimintaa Narikalla -hanke 2024-2026

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen taustaa

Kittilä on elinvoimainen, muuttovoittoinen ja taloudeltaan tasapainoinen kunta, jonka kuntakeskuksena toimii Kittilän kirkonkylä eli Narikka. Kirkonkylällä on lähiaikoina valmistunut ja on käynnissä yli 60 miljoonan euron investoinnit yksityisiin palveluihin, julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin.

Asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen pohjatyöksi on laadittu Kittilän kirkonkylän kyläilmeen ja toiminnallisuuden kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on ollut ideoida ja suunnitella kirkonkylän keskeisimpiä alueita siten, että ne lisäävät alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta alueen yritysten, asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Käynnissä oleva asemakaavan muutos tarjoaisi lainvoimaiseksi tultuaan hienot mahdollisuudet Kittilän kirkonkylän yritystoiminnan, asuntorakentamisen, teollisuusrakentamisen sekä virkistyskäytön kehittymiselle. Kirkonkylälle on myös kaavoitettu uusi teollisuusalue, jonka perusinfran rakentaminen on aluillaan. Teollisuusalue on kiinnostanut hyvin teollisen alan yrityksiä ja kunta on hankkinut lisää maata teollisuusalueen laajentamiseksi jo alkuvaiheessa.

Kittilän kuntastrategiassa elinvoimatyöllä, yritysmyönteisyydellä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä ja kestävällä kehityksellä on keskeinen rooli. Näitä teemoja on huomioitu jo aiempien kehittämishankkeiden teemoissa ja toteutuksessa sekä kunnassa vuonna 2023 aloitetun ilmastotyön laatimisessa.

Kirkonkylän yritykset mukaan vihreään siirtymään ja yhteisöllisyyteen

Vaikka Kittilän kasvunäkymät ovat positiiviset ja työtä kestävän kehityksen eteen on jo tehty erityisesti matkailutoimialalla, työtä on jatkettava laajentaen siinä mukana olevien yritysten määrää, toimialoja sekä toiminta-aluetta. Kittilän vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen edistämiseksi olisi tärkeää saada mukaan myös Kittilän kirkonkylän yritykset, jotka toimivat teollisuusaloilla ja palvelualoilla. Tällä hetkellä esimerkiksi ympäristösertifikaattiprosesseja vievät eteenpäin matkailuyritykset, jotka sijaitsevat enimmäkseen Levillä tai sen läheisyydessä. Kestävä kehitys, elinkaariajattelu ja materiaalivirtojen hallinta ovat Kittilässä vielä suuressa määrin hyödyntämätön mahdollisuus kestävään kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan osalta.

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämisen kannalta on välttämätöntä tiivistää yhteistyötä kirkonkylän yritysten välillä. Kittilässä toimii satoja yrityksiä. Niistä usea kymmen on eri puolilla kirkonkylää sijoittuneena nauhamaisesti pitkin pääraittia, jonka läpi virtaa erityisesti matkailualan korkeasesonkien aikaan matkailija- ja asiointivirtaa. Kirkonkylällä on monipuolinen palvelutarjonta yksityisiä palveluita, mutta liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen on hankalaa ohimatkaavien osalta, koska kirkonkylällä ei ole selkeää keskipistettä. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääntymisellä voitaisiin varmistaa yritysten liiketoiminnan kehittyminen ja alueen palveluiden saatavuus ja laatu myös tulevaisuudessa.

Ympärivuotista palveluliiketoimintaa ja työllistymistä

Sosiaalisen kestävyyden ja tuottavuuden lisäämisen kannalta erittäin potentiaalisena toimintaympäristössä nähdään ympärivuotisen palveluliiketoiminnan sekä ympärivuotisen työllistymisen tarjoamat mahdollisuudet alueelle. Toistaiseksi alueen palveluelinkeinot ovat painottuneet voimakkaasti lumiaikaan, minkä vuoksi sesonkityövoiman määrä alueella on merkittävä. Kausityöntekijät kokevat sosiaalisen kestävyyden haasteita mm. asuntojen löytämisen, paikkakunnalle kiinnittymisen osalta sekä muiden työntekijöiden hyvinvointia määrittävien tekijöiden osalta ja nämä haasteet taas vaikuttavat siihen, tulevatko he takaisin alueelle, mikä vaikuttaa suoraan työntekijöiden saatavuuteen alueella. Työntekijöiden saatavuuden haasteet heijastuvat yritysten taloudelliseen kestävyyteen, sillä jokavuotiset rekrytointitarpeet vievät aikaa, joka voitaisiin käyttää liiketoiminnan kehittämiseen.

Kestävän kehityksen eri osa-alueiden edistämiseksi kirkonkylän yritysten liiketoiminnassa olisi tärkeää yhteistyön organisointi ja koordinointi sekä yhteisten tavoitteiden määrittely ja saavuttaminen. Kestävän liiketoiminnan eri näkökulmien toteutuminen vaatii yritysten verkostoitumista, verkoston johtamista ja siihen sitoutumista. Vahvan verkostoyhteistyön kautta myös tiedolla johtaminen, innovointi ja yhteiskehittäminen voisi tehostua ja vähäinen TKI-toiminta lisääntyä.

Päätavoite tähtää liiketoiminnan kehittämiseen ja innovoimiseen

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Kittilän kirkonkylän palvelu- ja teollisuusyritysten verkostoitumista ja tukea niiden liiketoiminnan kehittämistä ja uuden tai uudistuvan liiketoiminnan innovoimista huomioiden kestävän kehityksen ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen näkökulma.

Hankkeen tavoitteita edistetään seuraavien työpakettien kautta:

Työpaketti 1: Ekologinen kestävyys

  • Laaditaan kiertotaloussuunnitelma
  • Selvitys ja suunnitelma logistiikka-alueesta
  • Benchmarkingmatka Suomessa kiertotalouden edelläkävijäkohteeseen
  • Työpajat em. aiheisiin liittyen

Työpaketti 2: Sosiokulttuurinen kestävyys

  • Kestävän liiketoiminnan ekosysteemin vahvistaminen, Kestävät verkostot -seminaari
  • Tarinallistamisprosessi (alueen ydintarinan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä)
  • Ympärivuotisen työllistymisen konsepti, ns. tarjotinmalli
  • Viestintäaineiston tuottaminen (viestintäkäsikirja, infograafeja ja/tai video)

Työpaketti 3: Taloudellinen kestävyys

  • Asiakastutkimus Kittilän kirkonkylän paveluyritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi
  • Työpajat kestävän liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen tueksi. Aiheina kestävyysraportointi, ympäristöohjelmat, laadun kehittäminen, kestävä hinnoittelu sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen

 

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Kittilän kirkonkylällä toimivat teollisuus- ja palvelualan yritykset.

 

Hankkeen rahoitus ja toteutus

Kideve Elinkeinopalvelut Kittilän kunta on hankkeen päätoteuttaja ja hankkeen toteutusaika on 1.5.2024 – 30.4.2026. Hanke saa toimintaympäristön kehittämisavustusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen budjetti on 159 765€, josta 80% (127 812€) on JTF-rahoitusta.

 

Kestävää liiketoimintaa Narikalla -hankkeen esittely pdf-muodossa

 

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556