Mitä yrityksen on hyvä tietää julkisista hankinnoista?

29.4.2013

Julkiset hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia julkisyhteisön, kuten kunnan tai kaupungin tekemiä hankintoja oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankinta voi koskea esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista sekä urakalla teettämistä.

Julkisen hankinnan määritelmä on esitetty hankintalaissa. Hankintalain mukainen kilpailuttamisvelvoite voi koskea myös muuta kuin julkista viranomaista, mikäli se saa hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta.

Hankintalaki säätelee julkisten hankintojen toteutusta. Hankintalakia päivitettiin vuonna 2010, jolloin astuivat voimaan uudet kynnysarvot julkisille hankinnoille. Kynnysarvojen perusteella hankintayksikön noudatettava erilaisia säädöksiä esimerkiksi siitä, missä ja millä tavoin hankinnoista on ilmoitettava.

Kaikissa, myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa perusperiaatteena ovat avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, markkinoiden toimiminen, ostotoiminnan tehokkuus sekä hyvän hallinnon periaatteet.

HILMA – Kansalliset ja EU -kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoituskanava

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan pääsääntöisesti kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Julkaistuja ilmoituksia voi hakea HILMAn omalla hakukoneella. Yritykset saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Sen jälkeen kun hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten sanoma- tai ammattilehdissä taikka omilla internet-sivuillaan. Mahdollisiin tarjoajiin voidaan olla myös suoraan yhteydessä. Kittilän kunnassa osa avoimista kansallisen kynnysarvon ylittävistä tarjouspyynnöistä julkaistaan myös sivulla http://www.kittila.fi/tarjouspyynnot

HILMAan pääsee seuraavasta www-osoitteesta: www.hankintailmoitukset.fi

Julkisten hankintojen kynnysarvot

Kansalliset kynnysarvot 1.6.2010 alkaen

Hankintalaji euroa

Tavara- ja palveluhankinnat
Käyttöoikeussopimukset
Suunnittelukilpailut

30 000
Eräät terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
ja eräät työvoimahallinnon
koulutuspalvelut yhteishankintana
100 000
Rakennusurakat
Käyttöoikeusurakat
150 000


EU-kynnysarvot 1.1.2012 alkaen

EU-kynnysarvo – Muut hankintaviranomaiset (mm. kunnat) (Hankintalain 16§)

Hankintalaji euroa
Tavarahankinnat ja palveluhankinnat
Suunnittelukilpailut
200 000
Rakennusurakat
Käyttöoikeusurakat
5 000 000

 

Kittilän kunta noudattaa alle 30 000 euron hankinnoissa omaa, Kuntaliiton laatimia suuntaviivoja noudattavaa hankintaohjetta. Kunnan toteuttamissa EU-rahoitteisissa hankkeissa noudatetaan lisäksi kunkin hankkeen rahoittajan antamia ohjeita.

LISÄTIETOA:

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: www.hankinnat.fi
Hilma: www.hankintailmoitukset.fi
Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348