Yksinyrittäjän koronatuki

Yksinyrittäjät, joiden YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Kittilä, voivat hakea Kittilän kunnalta 2000 euroa avustusta koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten menetysten korjaamiseksi. Tukea myönnetään kunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Mikä on yksinyrittäjän tuki ja mihin se on tarkoitettu?

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertamaksusta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertamaksua myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Kertamaksu voidaan myöntää 16.3.2020 -31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).

Kenelle tukea voidaan myöntää – yksinyrittäjän määritelmä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Millä edellytyksillä avustus voidaan myöntää

Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee laittaa todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Miten tukea haetaan?

Yksinyrittäjän tukea haetaan kaksivaiheisesti. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä liitteet että hakemus on toimitettu kunnalle, joten olethan huolellinen hakuprosessin läpiviemisessä. 

Pyydämme, että käytte tarkoin läpi hakemusohjeet, täytätte lomakkeen huolellisesti ja toimitatte kaikki tarvittavat liitteet samaan aikaan kuin hakemuksen. Näin sujuvoitetaan hakemusten käsittelyä ja vältetään hakuprosessin tarpeetonta ruuhkautumista.
 
Hakuaika on 15.4.-30.9.2020.
 

1) Vaihe 1 – Hakulomake

Täytä hakulomake ja allekirjoita se sähköisesti. Perehdy huolella tämän sivun ohjeisiin,  lomakkeen lopussa oleviin määritelmiin sekä sopimuksen ehtoihin täytön yhteydessä! Sähköisellä allekirjoituksella sitoudut noudattamaan ehtoja.

LINKKI HAKULOMAKKEESEEN: 

https://www.vismasignforms.com/form/4cac5e1f-2726-43c0-b4b6-2fdfc81977f7

2) Vaihe 2 – Liitteiden toimitus heti lomakkeen jättämisen jälkeen

Välittömästi lomakkeen täytön jälkeen tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa seuraavat asiakirjat (mielellään pdf-muodossa):

1) Tilinpäätös 2019 TAI veroilmoitus 2019/ tai viimeisin TAI mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)

2) Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot), joista ilmenee miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 1.1.-16.3.2020

3) Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot), joista ilmenee miten yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat  heikentyneet koronaepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeisenä aikana

4) Todistus veroveloista (vaikka yrityksellä ei olisi verovelkaa). Mikäli yrityksellä on verovelkaa, toimitetaan myös Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma.

Liitteet tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: yksinyrittaja@kittila.fi

Sähköpostiviestin otsikkoon tulee laittaa sen henkilön nimi, joka allekirjoittaa lomakkeen.

HUOM! Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä liitteet että hakemus on toimitettu kunnalle.

Tuen ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

1) Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi

2) Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

3) Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille.

4) Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

5) Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Usein kysytyt kysymykset, ohjeita hakemiseen

TEM on koonnut sivuilleen kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa. Tutustu sivuun osoitteessa https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Lataa tästä TEM:in laatima ohje yrittäjälle tuen hakemisesta (pdf)

Hakemusten käsittely

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, mahdollisimman nopeasti. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä hakemus että liitteet on toimitettu.

Kittilän kunta antaa tiedon päätöksestä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

 

Yrityksille neuvoja tuen hakemisesta antaa:

Katariina Palola
p. 0400 955 472
katariina.palola(at)kittila.fi