Tiedote: Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma 2017

Tiedote 29.3.2017, Kideve Elinkeinopalvelut

Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma 2017

 

Kittilän kunnan vuodelle 2017 sisältyy määräraha maaseutuelinkeinojen kehittämiseen, jonka avulla kunta pyrkii edistämään maaseudun yritystoiminnan säilymistä ja sen kehittymistä.

 

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta:                                                                                      

 • osittain maksullisen lomittaja-avun käytön edistäminen osallistumalla siitä aiheu­tuviin viljelijöiltä perittäviin maksuihin 50 %:lla, osallistuminen voi kuitenkin koh­distua enintään 3 pyhäpäivästä aiheutuneisiin maksuihin

 

Asiakaspalvelujen ostot muilta sekä avustukset kotitalouksille:                                    

 • maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen tilakohtaisen neuvonnan ja suun­nittelutoiminnan edistäminen osallistumalla tilakohtaisesta neuvonnasta ja suunnittelusta sekä tutkimus-, analysointi- ja muista vastaavista toimenpiteistä aiheutuviin maaseu­tuyrittäjiltä perittäviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin 50 %:lla
 • metsätalouden suunnittelutoiminnan edistäminen osallistumalla metsäsuunnitelmien teosta aiheutuviin maaseutuyrittäjiltä perittäviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin 50 %:lla, kuitenkin enintään 4,00 euroa / suunnitelman käsittävältä hehtaarilta
 • nautakarjan jalostussuunnittelun edistäminen tarkkailutiloilla osallistumalla jalostussuunnitelmien teosta aiheutuviin karjanomistajilta perittäviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin 50 %:lla
 • karjan tuotosseurannan edistäminen osallistumalla tuotosseurannasta aiheutuviin karjanomistajilta perittäviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin 50 %:lla
 • maaseutuyrittäjien ammattitiedon ja -taidon kehittäminen sekä ammatillisen hyvinvoinnin ja maaseudun yritystoiminnan monipuolistumisen edistäminen osallistumalla ko. tarkoitusta edistävien 1 – 4 päivän pituisten kurssien ja koulutustilaisuuksien aiheuttamiin arvonlisäverottomiin kurssimaksuihin ja tositteellisiin matkakustannuksiin 50 %:lla, kuitenkin enintään 50 euroa / kurssipäivä
 • tuotanto-olosuhteita parantavien toimenpiteiden edistäminen osallistumalla niistä viljelijöille aiheutuviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin:
 • lehmien ja kantavien hiehojen sorkkien hoidon osalta 50 %:lla
 • peltojen peruskalkituskustannusten osalta talousarviovuoden lopulla vahvistettavalla euromäärällä mikäli on määrärahaa jäljellä, kuitenkin enintään:

– 20 euroa / tn kalkkikivijauhetta (mm. kalsiitti, dolomiittikalkki) taikka

– 15 euroa / tn masuunikuona tai muuta vastaavaa kalkitusainetta

vuotuisen kalkitusmäärän ollessa vähintään:

– 10  tn / tila / vuosi tavanomaisessa peltoviljelyssä  tai

– 5 tn / tila / vuosi perunan, puutarhakasvien tms. erikoiskasvien viljelyssä

 • vuoden maaseutuyrittäjän palkitseminen

 

Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan käyttö kohdennetaan Kittilän kunnassa asuvien ja kunnan alueella maa-, metsä- ja / tai muuta maaseutuelinkeinoa harjoittavien taikka mainittua toimintaa aloittavien henkilöiden tekemiin / teettämiin edellä lueteltujen maaseutuyritysten kehittämistoimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin.

 

Metsätaloussuunnitelman tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin osallistuminen edellyttää, että suunnitelman teettäjä antaa kirjallisen suostumuksen suunnitelman tietojen luovuttamiseksi Kittilän kunnan käyttöön.

 

Harjoitettaessa maaseutuelinkeinoa yhtiömuotoisesti edellytetään, että vähintään yksi yrityksen osakas asuu vakituisesti Kittilässä ja että Kittilässä asuva osakas omistaa (asuvat osakkaat omistavat) vähintään 51 % yhtiön osakkeista tai muuten hallitsee (hallitsevat) yritystä päätösvallan enemmistön perusteella. Perikunnan ja verotusyhtymän osalta riittää, kun vähintään yksi osakas on vakituisesti kunnassa asuva kittiläläinen.

 

Kunnan osallistumisosuus lasketaan kustakin palvelusta yrittäjältä / yritykseltä perittävästä arvonlisäverottomasta hinnasta.

 

Mahdollisesti muiden tahojen osallistuessa samoihin kustannuksiin, lasketaan mainitun muun tahon osallistumisosuus ensin pois palvelun kokonaishinnasta ja vasta tämän jäl­keen jäävästä viljelijän kustannusosuudesta lasketaan kunnan osallistumisosuus.

 

Yrittäjän omaksi maksuosuudeksi tulee vielä kunnan osallistumisosuuden vähentämisen jälkeen jäädä vähintään 30 % palvelun arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta (+ mahdollinen ALV kokonaan). Muun tahon osallistumisosuuden ollessa yli 20 % (metsätaloussuunnitelman osalta yli 10 %), pienennetään kunnan osallistumisosuutta vastaavasti ja muun tahon osallistumisosuuden ollessa 70 % tai enemmän, kunta ei osallistu ko. kustannuksiin lainkaan.

 

Kunnan osallistuminen edellä lueteltuihin maaseutuelinkeinojen kehittämistä edistävien toimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin voidaan toteuttaa joko tositetta vastaan ko. toimenpiteitä yrityksessään toteuttaneelle maaseutuyrittäjälle taikka suoraan ko. palvelut tuottaneelle neuvonta- tai muulle vastaavalle järjestölle sekä lomituksen osalta Sodanky­län kunnalle riittävästi eritellyn laskun perusteella. Kehittämismäärärahan myöntämisessä käytetään harkinnanvaraisuutta.

 

Yksityisen yrittäjän / yrityksen tuottamien kehittämispalvelujen osalta ko. palvelun laskutus tulee kuitenkin aina tapahtua palveluja käyttäneen maaseutuyrittäjän kautta, joka hakee kunnan osallistumisosuuden kuitatun laskun perusteella kunnalta. Myös maidontuotannon tuotosseurannan kustannusten maksamiseen on tullut niin monia vaihtoehtoja, että siltä osalta noudatetaan vastaavaa käytäntöä.

 

Neuvonta- ja kehittämispalveluita tuottavien järjestöjen sekä Sodankylän kunnan las­kuttaessa Kittilän kuntaa maaseutuyrittäjien saamista neuvonta-, suunnittelu-, kehittämis- ja edistämispalveluista tulee laskusta tai sen liitteiltä ilmetä erittely palveluiden saajasta (saajista), palvelun laadusta ja kokonaiskustannuksista (ALV eriteltynä) sekä kunnalta, yrittäjältä ja mahdollisesti muulta taholta laskutettavat osuudet ko. kustannuksista. Laskut tulee lähettää osoitteeseen:

Kittilän kunta
Kideve Elinkeinopalvelut
PL 1867
01051 LASKUT

 

Metsätaloussuunnitelmien laskutukseen tulee liittää suunnitelmien teettäjien kirjalliset suostumukset suunnitelmien tietojen luovuttamiseksi Kittilän kunnan käyttöön.

 

Toimistovirkailija
Tarja Siitonen

 

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Kittilän kunnassa vuonna 2017

 

Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvälle kehittämismäärärahalle on hyväksytty käyttö-suunnitelman, jonka mukaan kunta pyrkii määrärahan puitteissa:

 • maa-, metsä-, poro- ja puutarhatalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen harjoittajien tilakohtaisen neuvonnan ja suunnittelutoiminnan edistämiseen osallistumalla mm. alla luetelluista kehittämistoimenpiteistä aiheutuviin maaseutuyrittäjiltä perittäviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin 50 %:lla:
 • veroneuvonta;
 • tulotukien hakemiseen ja niiden ehtojen noudattamiseen liittyvä neuvonta;
 • investointi- ja kehittämistukien hakemiseen liittyvä suunnittelu ja neuvonta;
 • ympäristötuen erityistukien hakemiseen liittyvä suunnittelu ja neuvonta sekä niiden ehtojen noudattamiseen liittyvä neuvonta;
 • viljavuustutkimukset ja lanta-analyysit sekä yritystoiminnassa käytetyn talousveden tutkimukset;
 • viljelyn suunnitteluun ja viljelymuistiinpanojen tekoon liittyvä neuvonta;
 • kotieläinten ruokinnan suunnitteluun ja hoitoon liittyvä neuvonta;
 • nautakarjan jalostussuunnittelu tarkkailutiloilla;
 • karjan tuotosseuranta (karjantarkkailu) sekä naudanlihan tuotannon ja lammastalouden neuvonta ja tarkkailutoiminta;
 • tuotannon ja yritystoiminnan suunnittelussa, kirjanpidossa ja rekistereiden yllä-pidossa käytettävien atk-ohjelmien tuki- ja päivityspalvelut;
 • maaseutuyrittäjien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseen sekä ammatillisen hyvinvoinnin ja maaseudun yritystoiminnan monipuolistumisen edistämiseen osallistumalla ko. tavoitteita edistävien 1 – 4 päivän pituisten kurssien ja koulutustilaisuuksien arvonlisäverottomiin kurssimaksuihin ja tositteellisiin matkakustannuksiin 50 %:lla (enintään 50 euroa / kurssipäivä);
 • metsäsuunnitelmien teettämisen edistämiseen osallistumalla niistä perittäviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin 50 %:lla (enintään 4,00 euroa / ha);
  • edellyttää suostumusta tietojen luovuttamiseksi kunnan käyttöön
 • osittain maksullisen lomittaja-avun käytön edistämiseen osallistumalla siitä aiheu­tuviin viljelijöiltä perittäviin maksuihin 50 %:lla (enintään 3 pyhäpäivää / vuosi);
 • tuotanto-olosuhteita parantavien toimenpiteiden edistämiseen osallistumalla niistä viljelijöille aiheutuviin arvonlisäverottomiin kustannuksiin:
 • lehmien ja kantavien hiehojen sorkkien hoidon osalta 50 %:lla
 • peltojen peruskalkituskustannusten osalta talousarviovuoden lopulla vahvistettavalla euromäärällä mikäli määrärahaa on jäljellä, kuitenkin enintään:

– 20 euroa / tn kalkkikivijauhetta (mm. kalsiitti, dolomiittikalkki) taikka

– 15 euroa / tn masuunikuonaa tai muuta vastaavaa kalkitusainetta

vuotuisen kalkitusmäärän ollessa vähintään:

– 10  tn / tila / vuosi tavanomaisessa peltoviljelyssä  tai

– 5 tn / tila / vuosi perunan, puutarhakasvien tms. erikoiskasvien viljelyssä.

 

Lisäksi määrärahaa käytetään Kittilän ”vuoden maaseutuyrittäjän” palkitsemiseen.

 

Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahaa voidaan käyttää Kittilän kunnassa asuvien ja kunnan alueella maataloutta, puutarhataloutta, metsätaloutta, porotaloutta ja / tai muuta maaseutuelinkeinoa harjoittavien taikka mainittua toimintaa aloittavien henkilöiden tekemiin / teettämin, edellä lueteltujen maaseutuyritysten kehittämistoimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin.

 

Metsätaloussuunnitelman teettämisestä aiheutuviin kustannuksiin osallistuminen edellyttää, että suunnitelman teettäjä antaa kirjallisen suostumuksen suunnitelman tietojen luovuttamiseksi Kittilän kunnan käyttöön.

 

Harjoitettaessa maaseutuelinkeinoa yhtiömuotoisesti edellytetään, että vähintään yksi yrityksen osakas asuu vakituisesti Kittilässä ja että Kittilässä asuva osakas hallitsee (asuvat osakkaat hallitsevat) yritystä sen hallintoon liittyvän päätösvallan enemmistön perusteella (omistusosuus yhteisössä vähintään 51 % tai muu peruste vähintään vastaavan päätösvallan käyttämiseen). Perikunnan ja verotusyhtymän osalta riittää, kun vähintään yksi osakas on vakituisesti kunnassa asuva kittiläläinen.

 

Kunnan osallistumisosuus lasketaan kustakin palvelusta yrittäjältä / yritykseltä perittävästä arvonlisäverottomasta hinnasta.

 

Mahdollisesti muiden tahojen osallistuessa samoihin kustannuksiin, lasketaan mainitun muun tahon osallistumisosuus ensin pois palvelun kokonaishinnasta ja vasta tämän jäl­keen jäävästä viljelijän kustannusosuudesta lasketaan kunnan osallistumisosuus.

 

Yrittäjän omaksi maksuosuudeksi tulee kunnan osallistumisosuuden vähentämisen jälkeen jäädä vähintään 30 % palvelun arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta (+ mahdollinen ALV). Muun tahon osallistumisosuuden ollessa yli 20 % (metsätaloussuunnitelman osalta yli 10 %), pienennetään kunnan osallistumisosuutta vastaavasti. Muun tahon osallistumisosuuden ollessa 70 % tai enemmän, kunta ei osallistu ko. kustannuksiin lainkaan.

 

Kunnan osallistuminen edellä lueteltuihin maaseutuelinkeinojen kehittämistä edistävien toimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin voidaan toteuttaa joko tositetta vastaan ko. toimenpiteitä yrityksessään toteuttaneelle maaseutuyrittäjälle taikka suoraan ko. palvelut tuottaneelle neuvonta- tai muulle vastaavalle järjestölle sekä lomituksen osalta Sodanky­län kunnalle riittävästi eritellyn laskun perusteella.

 

Yksityisen yrittäjän / yrityksen tuottamien kehittämispalvelujen osalta ko. palvelun laskutus tulee kuitenkin aina tapahtua palveluja käyttäneen maaseutuyrittäjän kautta, joka hakee kunnan osallistumisosuuden kuitatun laskun perusteella kunnalta. Myös maidontuotannon tuotosseurannan kustannusten maksamiseen on tullut niin monia vaihtoehtoja, että siltä osalta noudatetaan vastaavaa käytäntöä.