Pk-yritykset huomioidaan Kittilän ja Sodankylän uusissa hankintastrategioissa ja –ohjeissa

Lapissa toteutettujen julkisten hankintojen arvo on satoja miljoonia euroja vuodessa. Julkiset hankkijat, esimerkiksi kunnat ja valtion virastot ja laitokset noudattavat hankinnoissaan hankintalakia. Lisäksi näillä toimijoilla voi olla omia hankintaohjeita ja –strategioita. Uudistettu hankintalainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden kehittää hankintatoimen toimintamalleja ja parantaa mahdollisuuksia ottaa pk-sektorin tarjonta huomioon hankintojen suunnittelussa: esimerkiksi suuret hankinnat on pääsääntöisesti jaettava osiin ja hankintamenettelyt voivat olla aiempaa joustavampia.

 

Hankintalain muutoksella nostettiin kaikkia tärkeitä kansallisten hankintojen kynnysarvoja, esimerkiksi tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen raja nousi 60 000 euroon. Tätä pienemmät hankinnat tehdään julkisten hankkijoiden omien ohjeiden mukaisesti. Kittilä ja Sodankylä ovat päivittäneet hankintaohjeensa ja laatineet hankintastrategian ohjaamaan kuntien hankintoja. Uudet hankintamenettelyt ja hankintojen sähköiset järjestelmät vaativat myös yrittäjien osalta perehtymistä.

 

Hankintalaki tarjoaa uusia mahdollisuuksia

 

Kittilän ja Sodankylän kunnat ovat päivittäneet hankintakäytäntöjään uudistuneen hankintalain mahdollisuuksia hyödyntäen. Molemmissa kunnissa on otettu käyttöön uudet hankintaohjeet. Uudessa hankintastrategiassa on linjattu hankintojen toteutukseen tavoitteita ja periaatteita, jotka on huomioitava kaikenkokoisissa hankinnoissa. Avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden lisäksi kunnissa on nostettu esiin elinkeinojen ja yrittäjyyden edistäminen hankinnoilla. Laatu, kestävä kehitys ja paikallisuus otetaan hankinnoissa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Teknistä markkinavuoropuhelua korostetaan, mikä edistää kunnan ja yritysten välistä kanssakäymistä. Näin halutaan varmistaa, että paikallinen tarjonta huomioidaan kilpailutusten suunnittelussa.

 

Julkisten hankintojen kehittämistyötä on toteutettu Suomessa useissa kunnissa ja kaupungeissa, ja hanke on kerännyt parhaita käytäntöjä käytettäväksi Lapissa. Hankkeessa tuotettu sisältö palvelee myös muita Lapin kuntia ja hankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat saatavissa käyttöön muuallekin. Hankinta-asioita vie jatkossa eteenpäin myös Lapin Yrittäjien hankinta-asiamies –toiminta.

 

Yrittäjä – ota sähköiset järjestelmät haltuun!

 

Uudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön sähköiset hankintajärjestelmät. Molempien kuntien kilpailutukset toteutetaan jatkossa Cloudian järjestelmien avulla. Yrittäjien on tärkeää varmistaa osaamisensa uudessa toimintaympäristössä ja uusien järjestelmien käytössä. Kestävät hankinnat –hanke tarjoaa yrittäjille tukea uusien käytäntöjen omaksumiseksi. Näin halutaan varmistaa, että alueen pk-yrityksillä on käytettävissään uusin tieto julkisesta hankintatoiminnasta ja osaamisen kehittymisen myötä paremmat valmiudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

 

Uusien ohjeiden ja strategian toivotaan vaikuttavan positiivisesti alueen yrityksiin. Kunta ei kuitenkaan voi suosia kilpailutuksissa yritystä paikallisuuden perusteella. Menestyminen tarjouskilpailussa onkin lopulta yrityksen omasta toiminnasta kiinni. Kun hinta-laatu-suhde on kohdallaan, yrityksellä on hallussaan sähköisten järjestelmien käyttö ja hyvän tarjouksen elementit, on mahdollista pärjätä kisassa.   

 

Lisätietoja hankintatoiminnan kehittämisestä ja hankkeesta

 

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja. katariina.palola(at)kittila.fi, puh. 0400 955 477

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö, katja.kaunismaa(at)kittila.fi, puh. 0400 356 431      

www.kideve.fi

www.sodankyla.fi

 

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke, jota toteuttavat Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta sekä Sodankylän kunta, pyrkii edistämään kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hanke tarjoaa koulutusta ja tietoa sekä hankintoja toteuttaville kuntien edustajille että yrittäjille.  Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hanketta toteuttavat Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.  Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2016–31.12.2018.

Video: Kolme askelta fiksuun hankintaan (Suomen yrittäjät ry)